Започва приемът на документи за социална услуга "Домашен помощник"

Публикувано на: 19.02.2020   Последна редакция: 19.02.2020

О Б Я В Л Е Н И Е


Във връзка с изпълнението на Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика, за изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, Община Суворово приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.


Целевата група попадаща в изпълнението на националната програма е:
• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
• Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

На какво трябва да отговарят потребителите желаещи да бъдат включени в програмата:
• Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
• Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
• Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
• Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
• Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
• Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
• Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
• Да не са включени в механизма лична помощ;
• Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“ и декларация.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите, могат да бъдат получени от Дирекция „Административно обслужване и хуманитарни дейности”, на адрес: гр. Суворово, пл.”Независимост” 7

Подаване на документите:

Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.00 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч.  до 17.00 ч. в офиса на Дирекция „Административно обслужване и хуманитарни дейности”.

За допълнителна информация: тел. 0894 760 744, Дирекция „Административно обслужване и хуманитарни дейности” към Община Суворово.Към началото на страницата