ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ "ПЪРВА КОПКА"

Публикувано на: 16.02.2018   Последна редакция: 16.02.2018

     Нa 15.02.2018 г., в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“, град Суворово беше проведена официална церемония „Първа копка“  за ефективния старт на проект: „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

     Общата стойност на проекта е /1 167 759,51 лв., от които 992 108,42лв. европейско и 175 077,95лв. национално съфинансиране,и 573,14 лв. собствен принос/.

    Изпълнението на проекта стартира на 13.12.2016г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 30 месеца и следва да приключи до 13.06.2019 г.

     Гости на церемонията бяха: инж. Павлин Параскевов – Кмет на Община Суворово, инж. Йордан Йорданов – зам. Кмет на Община Суворово, инж. Марияна Великова – Директор на ПГСС „Св. Георги Победоносец”, представители на общинска администрация, на строителната и надзорната фирма, на педагогическия персонал и ученици от гимназията.

     Модератор на събитието беше инж. Нели Рангелова – ръководител на проекта. Тя запозна присъстващите с дейностите и целите на проекта, след което даде възможност на Кмета на общината и Директора на гимназията да поздравят присъстващите и да пожелаят успешен старт на проектните дейности.

     Архитект Константин Славов – представи техническия проект, като запозна присъстващите на церемонията с реалните строително-монтажни работи, които предстои да се извършат както в сградата на училището така и на двора.

    Предвидените дейности включват: подмяна на подови настилки в стаи и кабинети; топлоизолация на покрива; подмяна на осветителни тела; изграждане на мълниезащитна и пожароизвестителна инсталации, мерки за енергийна ефективност и други; реконструкция на асфалтови настилки, включително бордюри;плочници,изграждане на два броя спортни площадки и трибуна за зрители, изграждане на външен асансьор към основната сграда и др. По проекта ще бъде доставено ново оборудване и ново обзавеждане за кабинетите, включващо: интерактивни дъски, мултимедиини проектори, таванни стойки за видеопроектор, прожекционни екрани, лаптопи, ученически и преподавателски маси, ученически и преподавателски столове, шкафове и контейнери.

   След представяне на дейностите по проекта, официално беше подписан Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

    Събитието приключи с церемониална „първа копка” в двора на гимназията и с пожелания за успешно изпълнение и приключване на проекта.

  

      

 "Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."                                                     
Към началото на страницата