ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

Публикувано на: 08.02.2018   Последна редакция: 08.02.2018

 

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    На 15.02.2018 г. (петнадесети февруари), от 11:00 часа в сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“,  град Суворово, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0039-C02, проект „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

    Обща стойност на проекта: 1 167 759,51 лв., от които 992 108,42лв. европейско и 175 077,95лв. национално съфинансиране,и 573,14 лв. собствен принос.

     На организираната от Община Суворово  официална церемония за ефективния старт на проекта „Първа копка”, ще се даде начало на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“.

Заповядайте! Ще се радваме на Вашето присъствие!

 

 инж. Нели Рангелова  

 Ръководител на проекта                    

                  

"Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Към началото на страницата