Информация за избрани изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект “Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” – гр. Суворово” в две обособени позици

Публикувано на: 24.07.2017   Последна редакция: 24.07.2017

Избрани са изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект “Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” – гр. Суворово” в две обособени позиции

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура ”

 

            През периода 11 май – 26 юни 2017 г. в община Суворово, бе проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект “Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” – гр. Суворово” в две обособени позиции. Оферти бяха подадени от  11 участника.

            Спечелилите поръчката са:

- за Обособена позиция № 1 „Доставка на оборудване за Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” – „Смарт Софт“ ЕООД – гр. София;

- за Обособена позиция № 2 „Доставка на обзавеждане за Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” – „Кан Учтехспорт България“ ООД – с. Кукорево, обл. Ямбол.

       Договорът за Обособена позиция № 1 се сключи на 20.07.2017 г., с класирания на първо място участник -  „Смарт Софт“ ЕООД, с предложена цена от 34 380,00 лв. без ДДС. Избраният изпълнител ще достави и монтира 15 броя интерактивни дъски, 15 броя мултимедийни проектори, 15 броя таванни стойки за видеопроектор, 15 броя прожекционни екрана и 15 броя лаптопа.

          На  21.07.2017 г. се сключи и договорът с класирания на първо място за Обособена позиция № 2 участник -  „Кан Учтехспорт България“ ООД, с предложена цена от 11 257,76 лв. без ДДС. Избраният изпълнител ще достави 60 броя ученически маси, 120 броя ученически столове,  4 броя преподавателски  маси, 4 броя  преподавателски столове, общо 41 броя  шкафове с различни размери и 19 броя контейнера.

       С изпълнението на дейностите по доставките ще се създаде подходящо пространство, което да провокира и стимулира познанието, комуникацията и поведението в образователната институция. Закупуването и монтирането на представеното оборудване и обзавеждане ще завърши процеса по модернизиране на ПГСС „Св. Георги Победоносец“ в гр. Суворово.

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Към началото на страницата