СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

Публикувано на: 30.03.2017   Последна редакция: 30.03.2017
 
1. Информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Информация за възложителя на плана (орган или оправомощено по закон за трето лице) име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес за електронна поща
Възложител на Oбщия устройствен план и на екологичната част към него е:
община Суворово, област Варна
 Пълен пощенски адрес:  пл.”Независимост” №1, гр. Суворово
 е-mail: suvorovo_kmet@abv.bg
            Лице за връзка: г-н  Павлин Параскевов- кмет на общината.
2. Обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт;
Общият устройствен план на община Суворово се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с Министерство на културата, РИОСВ-Варна.
б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Суворово, настоящият ОУП ще бъде с прогнозен период до 2035 г.
Етапа на изпълнение на плана са:
Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 във връзка с с чл. 22 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм./;
Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка включваща анализ на:
съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от наредбата за ЕО за постигане целите на плана;
 
в) териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
Общият  устройствен план на Община Суворово е с общински териториален обхват в област Варна.
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
На територията на община Суворово попадат 3 защитени зони, включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000:
защитена зона BG0000107 “Суха река”, по по Директива 92/43/ЕЕС определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна  по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
защитена зона BG0000132 „Побитите камъни” по Директива 92/43/ЕЕС определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна  по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове“ по Директива 92/43/ЕЕС определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна  по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
       На територията на община Суворово попадат три защитени територии, обявени съгласно изискванията на Закона за защитените територии (ДВ 133/1998г. с изм. и доп.). Това са: Защитена местност “Урумово лале” обявена със Заповед 689/22.07.1987 г. на КОПС при МС; Част от защитена местност “Побити камъни” по точно “Бановска група”. Обявена със Заповед РД - 258/17.07.1995 г. на МОС за природна забележителност и прекатегоризирана със Заповед РД-817/23.08.2002г. на МОСВ; Защитена местност “Цар-Борисов лопен” обявена със Заповед РД 565 / 16.07.20013 г. на МОСВ.
д) основни цели на плана/програмата;
Главната цел на екологичната част към ОУП Суворово е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.
Основната цел на ОУП на община Суворово е да предложи условия и решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за  устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на област Варна.
Основната стратегически цел на Общият устройствен план на Община Суворово е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.
За изпълнението на тази цел е необходимо:
Развиване на съществуващите функции на общината, адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответното установяване на нови такива;
Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри;
Развитие  на елементите на техническата инфраструктура;
Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда;
Опазване обектите на културното наследство;
Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до изпълнение на целите и задачите на плана.
е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проекта на Общ устройствен план на Община Суворово ще бъде осъществен чрез частично финансово подпомагане със  средства от държавния бюджет, като 80 % се осигурява от МРРБ, а останалата част от бюджета на общината.
ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;
Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, както и по проекта за ОУП, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2  от Наредбата за ЕО и  чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната част към проекта на ОУП;
Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата;
Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията - кмета на община Суворово.
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;
    Одобряване на Предварителният проект на ОУП пред Националния експертен съвет за инвестиционно проектиране.
Решение на Общински съвет Суворово на окончателния проект на ОУП.
5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място:
       Публичен достъп до екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП осигурен на адрес:
община Суворово, област Варна , пълен пощенски адрес: пл.”Независимост” №1, гр. Суворово, е-mail: suvorovo_kmet@abv.bg
сградата на община Суворово, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, Лицe за контакти: еколога на община Суворово.
Срок за изразяване на становище по екологичната част на ОУП и Предварителния проект на ОУП:
30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 29.03. 2017 г.
7. Начин на изразяване на становищата:
      Становища могат да се депозират на адрес:
община Суворово, област Варна , пълен пощенски адрес: пл.”Независимост” №1, гр. Суворово, е-mail: suvorovo_kmet@abv.bg
сградата на община Суворово, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа,
Лицe за контакти: еколога на община Суворово.
експерт от екипа разработващ екологичната част Самуил Добрев, телефон, 0898295153

Свързани документи: Екологична част към ОУП, Нетехническо резюме, Приложения, Предварителен проект и схематични части към ОУП.Към началото на страницата