ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" - ГР. СУВОРОВО"

Публикувано на: 22.02.2017   Последна редакция: 22.02.2017

Пресконференция по повод стартирането на проект „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура ”

 

 

         Във връзка със стартирането на проект „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., финансиран по договор BG161RFOP001-3.002-0039-C01 от 13.12.2016 г.на 28.02.2017г. от 11:00 ч. в „Радио Варна“, Зала „Малък арт салон“ ще се проведе откриваща пресконференция, на която ръководителят на проекта – инж. Нели Рангелова ще  запознае заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта.

 

 

"Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

Към началото на страницата