BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“

Публикувано на: 15.12.2016   Последна редакция: 21.12.2016

 Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

На 13.12.2016 г. Община Суворово сключи договор BG16RFOP001-3.002-0039-С01 с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16FROP001-3.002 „Подкрепа на професионалните училища в Република България“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Срок на договора: 30 месеца (13.12.2016 г. – 13.06.2019 г.)

Стойност на договора: 1 279 235,29 лв.

Финансиране от ЕС – ЕФРР: 1 087 350,00 лв.

Национално финансиране: 191 885,29 лв.

 

"Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Към началото на страницата