Представяне на проект "Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги" по ОП РЧР

Публикувано на: 27.04.2016   Последна редакция: 28.03.2018

 

             

                             

ОБЩИНА СУВОРОВО

______________________________________________

Проект „Създаване на Център за предоставяне на интегрирани социални услуги в Община Суворово“

Договор № BG05M90P001-2.002-0109-C001

                             

 

Община Суворово изпълнява проект "Създаване на сентър за предоставяне на интегрирани социални услуги", Договор: BG05M9ОP001-2.002-0109-C001 по ОП "Развити на човешките ресурси" 2014 - 2020

 

С реализацията на проекта се цели създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в общността или в домашна среда за потребители с идентифицирана необходимост от населените места на Община Суворово. Чрез предоставянето на интегрираните услуги ще се осигури превенция на институционализацията на целевите групи, ще се подобри качеството им на живот и ще се подпомогнат възможностите им за независимост и за социално включване. Ще се разшири обхвата на ползваните услуги, като се осигури достъп не само до социални, но и до здравни услуги. В началния етап от реализацията на проекта ще се изготви методика за функционирането на центъра. За да се гарантира качествена услуга, лицата които ще я предоставят ще преминат обучение. В процесът на изпълнение на проекта е планирано предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала и потребителите на услугите. Дейностите на проекта са организарани по начин, който гарантира ефикасно и ефективно използване на финансовите и човешките ресурси. Предвидени са вътрешен контрол от екипа за реализация на проекта, с цел изпълнение на заложените индикатори и качествено предоставяне на услугите.

Основна цел: Подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване

Бенефициент: Община Суворово

Обща стойностна проекта: 454 258.63 лв. (безвъзмездна финансова помощ)

386 119.85 лв. осигурени от Европейски социален фонд на Европейския съюз

68 138.78 лв.съфинансиране от държавния бюджет

Начална дата на проекта: 03.12.2015 г.

Крайна дата на проекта: 03.02.2018 г.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиранаот Европейски социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg
Към началото на страницата