Информация за изпълнение на проект "Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги"

Публикувано на: 21.12.2015   Последна редакция: 28.03.2018

Проект "Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги"

 

Договор: BG05M9ОP001-2.002-0109-C001

28 юни 2017 г.

Проектът е насочен към лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност да се справят сами в ежедневието си и към самотноживеещи хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
Услугите се предоставят по местоживеене на одобрените потребители, под формата на почасови услуги.
Личните асистенти и домашни помощници са наемани след подбор и обучение за предоставяне на индивидуално ориентирани услуги и обслужват потребители с почасови услуги.
Предоставянето на услугата стартира през месец февруари 2016 г. До този момент е предоставена социална услуга на 106 потребители от 69 обслужващи лица.
С реализацията на проекта се цели постигане на социална защита и адаптация на хора с увреждания и лица над 65 г. възраст с невъзможност за самообсклужване, което да допринесе за подобряване качеството им на живот и осигуряване на заетост и повишаване квалификацията на безработни за предоставяне на услуги в общността.

Проектът  се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз и Република България

                                    www.eufunds.bg                                      
Към началото на страницата