Обява за изработен ПУП - ПР с. Чернево

Публикувано на: 19.06.2015   Последна редакция: 01.12.2015

              Уведомяваме Ви,  на основание  чл.128, ал.3 от ЗУТ, за изработен  проект за ПУП - ПР  за разделяне на УПИ ХVІ-524 на УПИ ХVІІ-524 – за обществено и делово обслужване, ХVІІІ-524-за обществено и делово обслужване; УПИ ХІХ-524 – за производствени и складови дейности и ХХ- 524- за производствени и складови дейности, кв.61 по плана на с.Чернево.

                 Проектът е изложен в отдел  „Устройство на територията” при Община Суворово, ет.ІV, ст.402 и същият може да обжалвате по реда на АПК.
Към началото на страницата