ОБЯВА за доклад за екологична оценка на ОУПОС

Публикувано на: 22.05.2015   Последна редакция: 01.12.2015

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост 
на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми (загл. изм. - ДВ, бр.3 от 2006 г.)

Община Суворово, област Варна

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Суворово, че е изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Суворово, което се предоставя за обществени консултации. Крайна дата за изразяване на становища: 25.06.2015 г.

Писмени становища и мнения се приемат в ОБЩИНА СУВОРОВО, ПЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” №1, ГР. СУВОРОВО

Със „Заданието за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Суворово“ може да се запознаете в стая 402 в сградата на община Суворово всеки работен ден от 09 до 16.30 часа.
Към началото на страницата