ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Публикувано на: 22.04.2015   Последна редакция: 22.04.2015

 

І. Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

Вид дейност

такса

1.

За ползване на пазари с цел търговия

1.00 лв / кв.м. на ден  или 5.00 лв на месец

1.1

При продажба от кола, впрегнат добитък

2.00 лв на ден.

1.2

При продажба от лек автомобил

3.00 лв на ден

1.3

При продажба от микробус

4.00 лв на ден

1.4

При продажба от товарен автомобил с или без ремарке

10.00лв на ден

1.5

При продажба от ремарке

3.00 лв на ден

2.

За ползване на тротоари, площади , улични платнаи терени с друго предназначение

 

2.1

За ползване на тротоари, площади , улични платнаи терени с друго предназначение за търговска дейност на открито

2.00 лв/кв.м. на месец

2.2

За ползване на тротоари, площади , улични платнаи терени с друго предназначение за разполагане на кафе-автомати и хладилни витрини

5.00 лв/кв.м. на месец

3.

За ползване на тротоари, площади , улични платна,и терени с друго предназначение за поставяне на гаражи

0.50 лв /кв.м месечно

4.

За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали

 

4.1

За гр.Суворово  І-ва зона

0.60 лв/ кв.м на месец

4.2

За гр.Суворово  ІІ-ра зона

0.40 лв/ кв.м на месец

4.3

За селата

0.30 лв/ кв.м на месец

5.

За временно депониране на земни маси върху терени -общинска собственост се заплаща годишна такса в размер

2.50 лв / куб.м

6.

За ползване на местата, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки

1.00 лв / кв.м на ден

7.

както и места , върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други

0.40 лв/ кв.м на ден

 

ІІ. Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги:

 

Вид  услуга

цени

1.

За ползване на целодневни детски градини

35,00 лв/ месец

2.

За ползване услугите на домашен социален патронаж

50% от месечния си доход на лицето , но не повече от пълната месечна сума подготовка на храната на едно лице.

3.

За ползване услугите на детска млечна кухня

1.50 лв на ден.

ІІІ. За ползване на средства за подслон и места за настаняване по смисъла на закона за туризма:

 

1.За ползване на средства за подслон и места за настаняване по смисъла на закона за туризма се заплаща такса  – 0.50 лв на реализирана нощувка.

 

ІV. Такси за технически услуги:

 

Вид  техническа услуга

цени/лв/

1.

Издаване скица за недвижим имот

10,00 лв

2.

Издаване скица с указан начин на застрояване

15,00 лв

3.

Презаверяване на скица и др.документи,от издаването на които са изтекли 6 месеца

8,00 лв

4.

За определяне на стр.линия и ниво на строеж – на сгради и огради

0,25лв на/кв.м

5.

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

5,00 лв

6.

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документацията към тях

2,00 лв на стр.

7.

Издаване разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси ,павилиони и др.

80,00 лв

8.

Издаване разрешения за строеж

 

8.1.

За физически лица

50,00 лв

8.2.

За юридически лица

150,00 лв

9.

Издаване актове за узаконяване

60,00 лв

10.

Разглеждане на проекти за рекламни съоръжения

 

10.1.  

До 1 кв м

5,00 лв

10.2

От 1 до 4 кв м

10,00 лв

10.3.

Над 4 кв м

15,00 лв

11.

Издаване разрешение за монтаж на рекламно съоръжение

20,00 лв

12.

Издаване на становище във връзка с издаване разрешение за ползване

20,00 лв

13.

Издаване на разрешение за проектиране на подробни градоустройствени разработки с извадки от действащия ЗРП

 

13.1

За имоти в строителните граници

40,00 лв

13.2

За имоти извън строителните граници

200,00 лв

14.

Процедиране и разглеждане на градоустройствени планове /ЕС/

 

14.1.

До три парцела

70,00лв

14.2.

Над три парцела

120,00 лв

15.

Процедиране и разглеждане на ген-планове и ЧРЗ от ЕС

 

15.1.

До 20 дка

100,00 лв

15.2.

Над 20 дка

200,00 лв

16.

Одобряване на проекти

 

16.1.

За жилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки и реконструкции с констр.промени на база РЗП

5,00лв/кв м, но не по-малко от 50,00 лв

16.2.

За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки и реконструкции с констр.промени на база РЗП

5лв/кв м, но не по-малко от 50,00лв

16.3.

За преустройство и реконструкции,без конструктивни промени на база РЗП

50% от т.16,1 и 16.2 но не по-малко от 50 лв

16.4.

Преодобряване на архитектурен проект с изтекъл срок

30% от т.16.1,2 и 3, но не по-малко от 10 лв

16.5

За линейни обекти на инженерната инфраструктура.

250 лв./км.

16.6

За базови станции на мобилни оператори, измервателни съоражения на вятър и др. Вертикални технически съоражения.

800 лв./обект

16.7

За ветрогенераторни паркове.

От 10 000 лв. до 40 000 лв. на ветрогенератор.

.

.

.

 

 

17.

Одобряване на проект и разрешение за строеж на външни канализационни мрежи

0,50 лв л.м.,но не по-малко от 10,00 лв

18.

Одобряване на проекти и разрешение за строеж на електр.,телефонни и кабелни линии и телевизии

0,50 лв л.м.,но не по-малко от 10,00 лв

19.

Одобряване на проекти, вкл.разрешение за строеж невключени в т.17 и т.18

0,2% от проектната стр.ст-ст, но не по-малко от 10,00 лв

20.

Съгласуване на проект за организац.на движението

 

20.1.

За постоянни

12,00 лв

20.2.

За временни

6,00 лв

21.

За разрешение за разкопаване /без случаите на аварии/

 

21.1.

В зелени площи:

 

 

За кабели,ел , телефони и др.

2,00 лв/лм

 

За водопровод и канализация

3,00 лв/лм

21.2.

Тротоарни настилки:

 

 

За кабели,ел и телефони

3,00 лв/лм

 

За водопровод и канализация

3,00 лв/лм

21.3.

В улични настилки

 

 

За кабели,ел и телефони

6,00 лв/лм

 

За водопровод и канализация

10,00 лв/лм

22.

За издаване на удостоверение за ползване по чл.137, ал.1,т.4 от ЗУТ

150,00 лв

23.

За издаване на удостоверение по чл.137,ал.1,т.5 от ЗУТ

50,00 лв

24.

За издаване на удостоверения по § 16 от ПР на ЗУТ

40,00 лв

25.

За издаване разрешение за отсичане на дървета или изкастряне

20,00 лв

26.

Попълване кадастрален план  след заснемане от лицензиран геодезист

20,00 лв

27.

Освидетелстване на сгради с протокол по чл.195 от ЗУТ

10,00 лв

28.

Справка по съдебни дела на технически вещи лица и адвокати на имот вкл.даване на координати за измерване на имоти от лицензиран геодезист

30,00 лв

29.

Издаване на разрешение за строеж по чл.153 от ЗУТ/без проект/

10,00 лв

30.

Извършване на базисна оценка на недвижим имот

0,5% от

оценката

31.

Заверка на молба- декларация за извършване на обстоятелствена проверка

20,00 лв

32.

Попълване на приложение към данъчни декларации.

2 лв.

33.

Одобряване на Конструктивно становище за изграждане на огради, градински и паркови елементи /чл.147, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗУТ/

2лв/м

34.

Издаване на Констативен протокол във връзка с искане на граждани.

30лв.

35.

Регистриране на технически паспорт на новоизградените сгради /чл.176а, ал.5 от ЗУТ/.

20лв.

36.

Разглеждане на проекти по чл.154 от ЗУТ /промяна по време на строителство/.

5лв/кв.м.

37.

Издаване на заповед за промяна на титуляра в разрешение за строеж /чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 от ЗУТ/.

20лв.

38

Съгласуване  на становище от инженер-конструктор  и

      архитектурно заснемане на сгради във връзка с издаване 

на удостоверение за търпимост по пар.16 от ПР на ЗУТ и пар.127, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ

       1,00 лв/кв.м. РЗП, но не по-малко от 50.00лв.

39.

Издаване на заповед за учредяване право   на преминаване през чужд имот 

20 лв/брой имот

40

Презаверяване на разрешение за строеж 

50 % от таксата за издаване на разрешение за строеж

41.

Съгласуване на конструктивно становище във връзка с чл.147, ал.2 от ЗУТ

2.50лв/кв.м. РЗП, но не по-малко от 50.00лв.

 

            V. Такси за административни  и административно – технически услуги

 

22.        Такси по гражданско състояние и актосъставяне:

 

Предоставяна услуга

Такса /лв

1.

За издаване на удостоверение за  раждане – дубликат.

3.00 лв

2.

За издаване на удостоверение за граждански брак оригинал.

Без такса

3.

За издаване на удостоверение за граждански брак дубликат.

3.00 лв

4.

За издаване на препис – извлечение от смъртен акт  - за пръв път.

Без такса

5.

За издаване на препис – извлечение от смъртен акт .

3.00 лв

6.

Издаване удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

3.00 лв

7.

Издаване на преписи  от документи

За първа страница 2.00 лв

За всяка следваща по 1.00лв.

8.

За издаване на удостоверение за наследници .

3.00 лв

9.

За издаване на удостоверение за идентичност на имена.

3.00 лв

10.

За издаване на удостоверение за семейно положение.

3.00 лв

11.

За издаване на удостоверения за родствени връзки.

3.00 лв

12.

За издаване на удостоверение за настоящ адрес.

3.00 лв

13.

За издаване на удостоверение за постоянен адрес.

3.00 лв

14.

Издаване удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България.

5.00 лв

15.

Издаване удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина.

5.00 лв

16.

За всички други видове удостоверения по искане на граждани.

3.00 лв

17.

Сключване на граждански брак със сватбен ритуал.

За провеждане на сватбен ритуал на място, различно от ритуална зала – Суворово.

240.00 лв

300,00 лв

18.

Сключване на граждански брак без ритуал .

50.00 лв

19.

Именуване на дете

50.00 лв

20.

Погребение:

 

20.1

Изкопаване на гроб с багер

50.00 лв

20.2

Превоз на покойник.

15. 00 лв

20.3

Ковчег

по цена на закупу- ване от Общинска администрация плюс 20% режийни разноски

20.4

Ритуал

15.00 лв

21.

Ксерокопиране и принтиране на документи на граждани.

0.15 лв на страница

22.

Машинописни услуги.

3,00 лв. на страница

23.

Попълване на формуляри.

3,00 лв. на формуляр.

24.

Заверка на документи, необходими за чужбина

5.00лв.

 

2. Отменена с решение на ОбС №7-99/20.06.2012г.

3. За извършени деловодно – административни услуги се заплащат такси в лева, както следва:

 

Предоставяна услуга

Такса / лв

1.

Издаване образец 30 за пенсиониране.

5.00 лв

2.

Издаване УП-2 за пенсиониране.

5.00 лв

3.

Издаване удостоверения от общ характер.

5.00 лв

4.

Заверка на копия от документи.

за първа страница 2 лв , за всяка следваща по 1 лв.

 

4. За извършени административно - технически услуги се заплащат такси в лева , както следва:

 

Предоставяна услуга

Такса / лв

1.

Издаване удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти.

5.00 лв

2.

Издаване удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост.

5.00 лв

 

5. За извършени административни услуги от звено “Приходи”се заплащат такси в лева, както следва:

 

Предоставяна услуга

Такса / лв

1.

Издаване на дубликат на документ за платен данък.

2.00лв

2.

Издаване на копие на декларации по чл.14, чл. 7, чл.32, чл.54 от ЗМДТ.

3.00 лв

3.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка.

10.00 лв

4.

Издаване на удостоверение за декларирани данни.

2.00лв.

5.

Издаване на удостоверение за платен данък върху МПС

2.00 лв

6.

Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство .

Без такса

7.

Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения

2.00лв.

 

 

VІ.Такси за гробни места

 

  1. За ползване на гробни места се заплаща такса както следва:

 

Предоставяна услуга

Такса / лв

1.

За ползване на гробни места до 15 години

40.00 лв

2.

За ползване на гробни места за вечни времена.

80.00 лв

 

 

 

 

VІІ. Такса за категоризация на заведения за хранене и развлечения:

 

1. За категоризация на заведения за хранене и развлечения се заплаща такса, както следва:

 

Категоризация

За разглеждане на заявления (в лева)

Изработване на символика

1.

До 20 места за сядане

10.00 лв

 

110.00 лв

 

2.

От 21 до 50 места за сядане

 

20.00 лв

 

250.00 лв

 

3.

От 51 до 150 места за сядане

30.00 лв

500.00 лв

 

1а. За категоризация на средства за подслон – хотели, мотели.

Категоризация

За разглеждане на заявления (в лева)

Изработване на символика

1.

До 30 стаи

30.00 лв

 

500.00 лв

 

 

1б. За категоризация на места за настаняване – семейни хотели, пансиони, вили, къщи, бунгала.

Категоризация

За разглеждане на заявления (в лева)

Изработване на символика

1.

До 20 стаи

20.00 лв

 

250.00 лв

 

2.

От 21 до 40 стаи

30.00 лв.

500.00 лв.

 

2. Отменена с решение на ОбС № 7-99/20.06.2012г.

 

3. отменена с решение на ОбщС № 2-9/19.01.2009 г.

 

VІІІ. Други такси

 

1. За извършваните по- долу услуги се заплащат такси както следва :

 

Предоставяна услуга

такса

1.

Издаване на удостоверение и разрешения

20.00 лв

2.

Издаване на разрешение за събиране на лечебни растения от земи, гори , води и водни площи общинска собственост

20.00 лв съгласно Тарифа за таксите към закона за лечебните растения

3.

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали

50.00 лв за 1 брой регистър

4.

За притежаване на куче.

           Годишна такса 10.00 лв

5.

Бланки: -разрешение за продажба на тютюн, лиценз за продажба на алкохол,  заповед за категоризация и промяна на работното време на търговски обект,  разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили,  молба за регистрация на горска и земеделска техника

0.20 лв/ бр за всички видове

6.

Служебна бележка за липса на задължения към Община Суворово

1.00 лв

7.

За извършването на риболов в язовир – общинска собственост.

10 лв. за 5 бр. въдици на лице.

8.

За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък

2.00 лв

9.

Издаване на разрешително за търговска дейност с дървен материал – годишно.

50.00лв.

10.

Такса за издаване или преиздаване на карта за преференциално паркиране на пътни превозни средства, превозващи хора с трайни увреждания.

1,50лв.

 

 

ІХ. Наеми на общинско имущество

 

1.За наемане на общинско имущество се заплаша наем както следва:

 

Отдавано под наем имущество

такса

1.

Месечен наем на общински жилища .

0.50 лв/ кв.м

2.

Месечен наем на кв.м за покрита собственост за търговски нужди.

 

2.1

За гр.Суворово до 20 кв.м/месечно

6.00 лв/ кв.м

2.2

За гр.Суворово от 21 кв.м до 60 кв.м / месечно

4.00 лв/ кв.м

2.3

За гр.Суворово над 60 кв.м / месечно

3.00 лв/ кв.м

2.4

За селата

3.00 лв/ кв.мКъм началото на страницата