Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г.

Публикувано на: 07.01.2015   Последна редакция: 02.08.2019

  Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г. е разработена във връзка с  с изпълнението на изискванията на чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.21, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  Мнения, становища и предложения могат да бъдат направени от всички заинтересовани лица в срок от 14 дни, считано от 07.01.2015г.
Към началото на страницата