Банкова сметка и кодове за вид плащане

Публикувано на: 11.11.2014   Последна редакция: 11.11.2014

БАНКОВА СМЕТКА

БАНКА: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ВАРНА

IBAN: BG09IORT73778400846800   BIC: IORT7377

 

Вид плащане

к о д

 
Патентен данък

44 14 00

 
Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

 
Данък върху наследствата

44 22 00

 
Данък върху превозните средства

44 23 00

 
Такса за битови отпадъци

44 24 00

 
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

44 25 00

 
Туристически данък

44 28 00

 
Други данъци

44 34 00

 
Глоби, санкции, неустойки, обезщетения и начети

44 65 00

 

Забележка:

1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за  плащане.

2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочвайте регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.

 Към началото на страницата