Решение №10-138 от 28.10.2014г.

Публикувано на: 10.11.2014   Последна редакция: 10.11.2014

 

 

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СУВОРОВО – КАРТОТЕКА ЗА РЕШЕНИЯТА

9170 гр.Суворово, пл.” Независимост “ № 1, тел. :+3595153  25 16 факс 05153 20 68

e-mail: obs_suvorovo@abv.bg

 

П Р О Т О К О Л  № 10

 

РЕШЕНИЕ № 10 –138 от 28.10.2014г.

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ОТНОСНО:Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура – технологичен път до участък „Снежно поле-югоизток“ на находище за варовик „Люляка“ в землище с.Чернево.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО

 

 

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО НА    ОСНОВАНИЕ    ЧЛ.124 „А”,    АЛ.1  И  АЛ.5   ОТ   ЗАКОНА  ЗА  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПП ЗА ТРАСЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЪТ ДО УЧАСТЪК „СНЕЖНО ПОЛЕ-ЮГОИЗТОК” НА НАХОДИЩЕ ЗА ВАРОВИК „ЛЮЛЯКА” , ПРЕМИНАВАЩО ПРЕЗ ПИ 000185, ПИ 000183 И ПИ 006169 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧЕРНЕВО.

 2. НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.124 „Б”, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО ОДОБРЯВА ПРЕДСТАВЕНОТО ЗАДАНИЕ ЗА  ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПП ЗА ТРАСЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЪТ ДО УЧАСТЪК „СНЕЖНО ПОЛЕ-ЮГОИЗТОК” НА НАХОДИЩЕ ЗА ВАРОВИК „ЛЮЛЯКА”, ПРЕМИНАВАЩО ПРЕЗ ПИ 000185, ПИ 000183 И ПИ 006169 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧЕРНЕВО.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/ Д.ЙОРДАНОВ

ВЯРНО,С ОРГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУВОРОВО

                                    

                                                                                               СЕКРЕТАР……………..
Към началото на страницата