Решение №9-117 от 18.09.2014г.

Публикувано на: 07.10.2014   Последна редакция: 07.10.2014

 

 

ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СУВОРОВО – КАРТОТЕКА ЗА РЕШЕНИЯТА

9170 гр.Суворово, пл.” Независимост “ № 1, тел. :+3595153  25 16 факс 05153 20 68

e-mail: obs_suvorovo@abv.bg

 

П Р О Т О К О Л  № 9

                              РЕШЕНИЕ № 9 –117  от 18.09.2014г.

                                ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

                    ОТНОСНО:Предложение от инж.ПАВЛИН ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово за разрешение за изработване на проект за ПУП и одобряване на задание за ПИ №000223 извън урбанизирана територия на гр.Суворово.

                                                                                   

 СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕШЕНИЕТО

 

                 1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124А, АЛ.1 И АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ №000223 ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СУВОРОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО.

                2.НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.1 ОТ ЗУТ ОДОБРЯВА ПРЕДСТАВЕНОТО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПИ №000223 ПО КВС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.СУВОРОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/ Д.ЙОРДАНОВ

ВЯРНО,С ОРГИНАЛА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СУВОРОВО

                                    

                                                                                               СЕКРЕТАР……………..
Към началото на страницата