Издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес

Публикувано на: 24.08.2014   Последна редакция: 23.03.2020

 Регистрация по настоящ адрес

Заявителят или изрично упълномощено лице подава попълнена бланка „Заявление за настоящ адрес/Адресна карта"", с приложените документи съгласно чл.92, ал.2 -ал.7 от Закона за гражданската регистрация / документ за собственост на имота в който се иска извършване на регистрация и декларация от собственика на имота , ако лицето се регистрира в чужд имот и др./

Адресната регистрация се извършва веднага, само ако адреса е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България. Заявителя  получава удостоверение за настоящ адрес.

При необходимост от уточняване на административен адрес се извършват допълнителни проверки в други структурни звена от общинската администрация - отдел „Устройство на територията" или отдел "МДТ".

При заявяване на адрес, който не е  включен в националния класификатор услугата се извършва в срок до 7 работни дни. 

Правно основание

Закон за гражданската регистрация - чл.92, ал.2-ал.9; чл.94, ал.1-3; чл.96

 

 Регистрация по постоянен адрес

Заявителят или изрично упълномощеното лице подава попълнена бланка  на " Заявление за постоянен адрес" с приложени документи съгласно чл.92, ал.2-ал.7 от Закона за гражданската регистрация /документ за собственост на имота в който се иска извършване на регистрация и декларация от собственика на имота , ако лицето се регистрира в чужд имот и др./.

Адресната регистрация се извършва  веднага, само ако адреса е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България. Заявителя получава удостоверение за постоянен адрес.

При необходимост от уточняване на административен адрес се извършват допълнителни проверки в други структурни звена от общинската администрация - отдел „Устройство на територията" или отдел "МДТ".

При заявяване на адрес  не включен в националния класификатор услугата се извършва в срок  до 7 работни дни.

Правно основание

Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 5, т. 3; чл. 95; чл. 98.

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8.

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството)
Към началото на страницата