Уведомление за инвестиционно предложение "Провеждане на защитни дейности по преоткосиране и стабализиране на откосите на граничната зона", с. Чернево, общ. Суворово

Публикувано на: 29.04.2021   Последна редакция: 29.04.2021

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г.) Община Суворово съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Провеждане на защитни дейности по преоткосиране и стабилизиране на откосите на граничната зона“ между ПИ 80861.6.221 и ПИ 80861.6.167 по КККР на с. Чернево, общ. Суворово в който е разположено депо за неопасни отпадъци, с възложител „Солвей Соди“ АД. 

Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.04.2021 г.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: пл. „Независимост“ 1, ет. 3, стая 304 ( в работно време) и на e-mail: eko_suvorovo@abv.bg.Прикачени файловеКъм началото на страницата