Приключиха строително-монтажните работи на обект: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово – етапно строителство ”

Публикувано на: 20.04.2021   Последна редакция: 20.04.2021

 

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни фондове

 

Приключиха строително-монтажните работи на обект:„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово – етапно строителство ”

   Техническата рекултивация на обект:„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство ”, се извърши в периода 06.01.2021г. – 30.03.2021г. и приключи с подписване на акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа.  

   На 01.04.2021г. със Заповед №298/26.03.2021г., издадена от кмета на Община Суворово – Данаил Йорданов, на основание чл. 20 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, беше приета извършената „Техническа рекултивация“ на обекта.  Бяха рекултивирани 12 838 квадратни метра в ПИ 70175.75.21, землище на град Суворово и беше издаден Акт за категоризиране на рекултивирания терен от Изпълнителна агенция по почвените ресурси (ИАПР), гр. София.

   По време на изпълнението бяха извършени следните дейности, съгласно одобреният от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ проект,  както следва:

  • прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация;
  • изграждане на отводнителни канавки за предотвратяване постъпването на повърхностни (скатни) води в тялото на депото;
  • полагане на пласт от земни маси с дебелина от един метър, като за долния петдесет сантиметров слой се използва от глинести материали.
  • Газоотвеждаща система, включваща вертикални газоотвеждащи кладенци, разположени на разстояние от 100м., с прилежащи към тях лъчеви дренажни слоеве.

   Проектът: : „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство ”се реализира чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите,  по процедура BG16M1OP002-2.010  „Рекултивация  на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“  на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

 
Към началото на страницата