Стартира строителството на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“

Публикувано на: 16.04.2021   Последна редакция: 16.04.2021

  

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

 

Стартира строителството на обект:

 „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“

 

         На 01.07.2019г. Община Суворово сключи договор № BG06RDNP001-7.001-0001- C01 с Държавен фонд  „Земеделие“ по „Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 - 2020г., Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001-0001– Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“,  във връзка с изпълнение на проект:  „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“

       На 30.03.2020г. беше сключен договор за СМР №1-1/30.03.2020г., с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“ между Община Суворово и „ХИДРОСТОЙ“ АД.

       Изпълнението на строително-монтажните работи стартира на 16.04.2021г. от 09:30 часа в град Суворово.

       Проектното предложение предвижда асфалтиране на улици, с въведена етапност на строителството. По настоящия проект ще се изпълнява само първи етап:  „Асфалтиране на улици в гр. Суворово“.

       Предстои да се асфалтират 18 866.59 кв.м с включени зауствания в съседни улици, които са участъци от тринадесет улици в града:  ул. „Л. Каравелов“ от ОТ 329 до ОТ 332; ул. „Г. С. Раковски“ от ОТ 332 до ОТ 345; ул. „Република“ от ОТ 280 до ОТ 326; ул. „Х. Димитър“ от центъра до ОТ 215; ул. „Хр. Ботев“ от ОТ 90 до ОТ 91; ул. „Острата чешма“ от ОТ 72 до ОТ 84; ул. „Плиска“ от ОТ 84 до ОТ 128; ул. „Пирин“ от ОТ 83 до ОТ 84; ул. „Преслав“ от ОТ 75 до ОТ 81; ул. „Оборище“ от ОТ 288 до ОТ 322; ул. „Панагюрище“ от ОТ 314 до ОТ 321; ул. „Ильо Войвода“ от ОТ 317 до ОТ 318 и ул. „Драган Стоянов“ от ОТ 261 до ОТ 273 в гр. Суворово.    

 

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 - 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони".

 

 
Към началото на страницата