Откриване на строителна площадка за стартиране строителството на обект: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово – етапно строителство ”

Публикувано на: 06.01.2021   Последна редакция: 06.01.2021

     Европейски съюз

     Европейски структурни

     и инвестиционни фондове

 

 

  Откриване на строителна площадка за стартиране строителството на обект:

Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово – етапно строителство ”

                                                                     

    На 06.01.2021 г. /сряда/ от 11:30  беше открита строителна площадка за рекултивация на старото общинско депо за отпадъци по проект: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово – етапно строителство“, по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация  на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“по приоритетна ос 2„Отпадъци“  на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“       

    На събитието  присъстваха кмета на Община Суворово – Данаил Йорданов,  представители на фирмата изпълнител, представител на надзора, екипа на проекта и гости.

    На 05.01.2021 г. беше подписан договор за изпълнение на строителството между Община Суворово и „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД – гр. София. Сумата за изпълнение на строително – монтажните работи възлиза на 728 034, 40 лв. с ДДС.

    Основните цели на проекта са:

  1. Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци/сметище/ в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово, чрез етапно строителство, предвиждащо : Етап I - Техническа рекултивация, Газоотвеждаща система / предмет на изготвения финансиране от ОПОС проект и Етап II - Биологична рекултивация - ангажимент на община Суворово за последващо изпълнение в съответствие с изискванията на програмата.
  2.  Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
  3.  Намаляване на рисковете за човешкото здраве и удовлетворяване на условията за използване на рекултивационния повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

           

    Изпълнението на проекта предвижда два етапа на изпълнение – техническа и биологична рекултивация.

    Първият етап е извършване на техническа рекултивация на депото, като  той се финансира  от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“

   Вторият етап е извършване на биологична рекултивация, включваща затревяване и залесяване на технически рекултивираното депо, която ще се извърши на етап след реализиране на проекта. Вторият етап щебъде реализиран с финансови средства на общината.

 
Към началото на страницата