Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение

Публикувано на: 27.10.2020   Последна редакция: 27.10.2020

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Суворово съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за„Изграждане на силози, резервоари за рафинирано и нерафинирано олио, два резервоара за дизелово гориво, един резервоар за хексан и два кантара“ към „Предприятие за производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция“– в ПИ 35376.100.27, с площ 78 270 м2, с. Калиманци, общ. Суворово  с възложител „ЕС ЕМ КЕЙ НУР“ ООД.

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е поставена на интернет страницата на община Суворово, раздел „Съобщения“, както и е достъпна в сградата на Община Суворово, ет. 4, стая 405. Всички заимнтересовани лица могат да се запознаят с информацията по Приложение №2 за периода от 27.10.2020г. до 10.11.2020г. (включително).

В този срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на общината: пл. „Независимост“ 1, ет. 3, стая 304 ( в работно време) и на e-mail: eko_suvorovo@abv.bg
Към началото на страницата