Покана за заседание на Общински съвет на 30.07.2020г.

Публикувано на: 22.07.2020   Последна редакция: 22.07.2020

 

 

 

до

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация при спазване на предписанията на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция и проветряване с оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г/

 

 

СВИКВА

 

Тринадесето редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 30.07.2020 година/четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово при следния

 

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с Вх.№08-01-17/20.07.2020г. от инж.Живко Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно отчет за дейността на Общински съвет Суворово и неговите комисии за периода 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

2.Информация с Вх.№08-00-110/20.07.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно изпълнение на бюджета на община Суворово към 30.06.2020г..

3.Докладна записка с Вх.№08-00-109/16.07.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно определяне на средищно училище на територията на община Суворово за учебната 2020/2021 година.

4.Докладна записка с Вх.№08-00-113/20.07.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно сформиране на една професионална паралелка под норматива за минимален брой ученици в СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Суворово през учебната 2020/2021г.

5.Докладна записка с Вх.№08-00-111/20.07.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно сформиране на шест паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ – с.Чернево през учебната 2020/2021г.

6.Докладна записка с Вх.№08-00-112/18.06.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно сформиране на две паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев“ – с.Николаевка през учебната 2020/2021г.

7.Предложение с Вх.№08-01-107/21.07.2020г. от инж.Живко Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на частично изменение на Общ устройствен план на община Суворово, одобрен с решение №13-182/30.11.2018г. за ПИ с идентификатор 80861.6.145 и ПИ с идентификатор 80861.6.146 по КККР на с.Чернево.

8. Предложение с Вх.№08-00-96/18.06.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на частично изменение на Общ устройствен план на община Суворово, одобрен с решение №13-182/30.11.2018г. за ПИ с идентификатор 51584.24.17 по КККР на с.Николаевка.

9.Докладна записка с Вх.№08-00-114/20.07.2020г. от Венцислав Стоянов Райчев – Директор на Дирекция „Общинска собственост, местни данъци и такси“ относно изменение на Решение №7-111/28.02.2020г. на Общински съвет Суворово.

10.Докладна записка с Вх.№08-00-115/20.07.2020г. от Венцислав Стоянов Райчев – Директор на Дирекция „Общинска собственост, местни данъци и такси“ относно приемане на решение за разпореждане и одобрение на пазарна цена за продажба на движими вещи – частна общинска собственост на община Суворово, представляващо употребявано моторно превозно средство.

11.Докладна записка с Вх.№08-01-18/21.07.2020г. от инж.Живко Марков Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.

12.Изказвания, питания, становища и предложения.

 

 

 

 

ИНЖ.ЖИВКО ПЕТРОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 
Към началото на страницата