ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Публикувано на: 16.07.2020   Последна редакция: 16.07.2020

 На основание чл.8, ал.4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост чл.16  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Суворово,  ПГСС „Свети Георги Победоносец”

 

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

на недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

1.Помещение с площ 173 (сто седемдесет и три) кв.м. с предназначение „краварник”, представляващо  обособена част от обект „учебнопроизводствена ферма” с обща застроена площ 334 кв.м., представляваща едноетажна масивна сграда построена в поземлен имот № 386 (триста осемдесет и шести)  по плана гр.Суворово.

2.Пет броя помещения с обща площ  161 (сто шестдесет и един) кв.м. с предназначение „овчарник”, представляващи обособена част от обект „учебнопроизводствена ферма” с обща застроена площ 334 кв.м., представляваща едноетажна масивна сграда построена в поземлен имот № 386 (триста осемдесет и шести)  по плана гр.Суворово,

 при следните параметри:

  1. Вид на търга – с тайно наддаване.

3. Началната тръжна цена е както следва:

3.1. За обекта по т.1.1. -  «Помещение с площ 173 (сто седемдесет и три) кв.м. с предназначение „краварник”, началната тръжна цена е  150,00 (сто и петдесет) лева за месец, без ДДС. Върху стойността на достигнатата на търга наемна цена се начислява 20 % ДДС.

3.2. За обект - „Пет броя помещения с обща площ  161 (сто шестдесет и един) кв.м. с предназначение „овчарник”, началната тръжна цена е  150,00 (сто и петдесет) лева за месец, без ДДС. Върху стойността на достигнатата на търга наемна цена се начислява 20 % ДДС.

4. Срок на договора за наем – 3 години.

5. Размер и условия на депозита за участие – 10 лева, вносими, както следва:

- по банков път - в банковата  сметка на ПГСС „Свети Георги Победоносец”;

- в брой – в касата на ПГСС „Свети Георги Победоносец”.

Внесеният депозит за участие от неспечелитите катдидати се освобождава след закриване на търга, като се задържа депозита на спечелилия участник, който се прихваща от наемната цена.

6. Предназначение на обектите: за стопанска дейност.

7. Място и срок за закупуване на тръжната документация – всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 06.08.2020г. в канцеларията на ПГСС „Свети Георги Победоносец”. Цената на тръжната документация е 10 /десет/  лева, без ДДС,  които предварително се внасят в касата.

8. Място и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в запечатани пликове, съгласно условията на търга в Деловодството на ПГСС „Свети Георги Победоносец” -до 16.00 часа на 06.08.2020г.

9. Оглед на имота– всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

10. Място, ден  и час на провеждане на търга – в ПГСС „Свети Георги Победоносец” от 10.00 часа на 07.08.2020г.

11. За справки и допълнителна информация – тел. 0889800852
Към началото на страницата