2016 Издаване на удостоверение за наследници

Публикувано на: 11.06.2020   Последна редакция: 12.06.2020

 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА?

Удостоверението за наследници Ви е необходимо във връзка с наследствените права, които придобивате след смъртта на Ваш близък и ще Ви послужи при:

- наследяване или прехвърляне на наследствен имот;

- пенсии;

- делба на имоти;

- издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка, или тъй наречения констативен нотариален акт;

- подаване на данъчна декларация за данък върху наследството, която трябва да подадете в 6 – месечен срок от отваряне на наследството.

В удостоверението за наследници се вписват  всички живи и починали наследници на починалия, определени съгласно закона.

Удостоверението могат да ползват всички наследници.

 

Издава се по последен постоянен адрес (жителство) на починалото лице.

Удостоверение за наследници се издава само за лица, които към датата на смъртта си са подлежали на вписване в регистъра на населението и за които има съставен акт за смърт.

За ускоряване на услугата е желателно представяне на удостоверение за наследници за ония починали наследници от наследническия кръг, на които постоянният адрес (жителството) към датата на смъртта им не съвпада с постоянния адрес на наследодателя, в противен случай се изчаква набавянето им по служебен път.

Правно основание – чл. 24, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 9 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Закона за наследството.

Допустим заявител – издава се на законен наследник, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

 

Необходими документи:

- искане по образец с посочени данни за наследниците на починалия, което се подава от наследник или упълномощено от него лице;

- препис извлечение от акт за смърт /когато е издаден от друга община/;

- документ за самоличност на заявителя;

- нотариално заверено пълномощно.

Подайте заявлението и останалите документи в сградата на общинска администрация Суворово, адрес: град Суворово, площад "Независимост" №1.

Работно време:  От 8.00 до 12.00 часаи от 13.00 до 17.00 час.

Как ще получа резултата?

На място в сградата на общинска администрация Суворово ет.1 стая 106

 

Срок за изпълнение:

Обикновена услуга: 5 работни дни.

Бърза услуга: 3 работни дни

Експресна услуга: 4 работни часа.

 

Такса:

Обикновена услуга: 3.00 лв.

Бърза услуга: 6.00 лв.

Експресна услуга: 9.00 лв.

Експресна услуга -  9.00 лв




Към началото на страницата