Стартира предоставяне на социални услуги за уязвими групи в ситуация на извънредна епидемична обстановка

Публикувано на: 28.05.2020   Последна редакция: 03.06.2020

 

 Проект „Осигуряване на интегрирана здравно-социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания в община Суворово” BG05M9OP001-2.101-0200 

 

ОБЩИНА СУВОРОВО ПОДПИСА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 

Община Суворово и Министерство на труда и социалната политика сключиха Допълнително споразумение към Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0076 по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Допълнителното споразумение е за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.101-0200 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“., финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд. 

Общата цел на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. 

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Дейностите по процедурата са насочени към възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства; хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги; самотни родители с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

В изпълнение на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ се предвижда да бъдат обхванати 50 лица от целевите групи, които ще се подпомагат, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/,  заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/. Услугите ще се предоставят от лица назначени на длъжност „Социален асистент“. 

Общия размер на допълнително отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 58860,00лв., 85 % от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % са национално съфинансиране.

Проектните дейности са със срок до 31.12.2020 г.

Към началото на страницата