Проект „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“

Публикувано на: 07.04.2020   Последна редакция: 07.04.2020

 След провеждането на публично състезание, съгласно ЗОП, на 30.03.2020г. Община Суворово сключи договор за изпълнение на СМР по проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“ с „Хидрострой“ АД, представлявано от инж.Николай Пашов- изпълнителен Директор. Стойността на договора за СМР е 845 784,36лева с ДДС.

   Договорът предвижда извършване на ремонт по участъци от улиците: ул. „Л. Каравелов“ , ул. „Г. С. Раковски“ , ул. „Република“, ул. „Х. Димитър“, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Острата чешма“, ул. „Плиска“, ул. „Пирин“,  ул. „Преслав“, ул. „Оборище“, ул. „Панагюрище“, ул. „Ильо Войвода“, и ул. „Драган Стоянов“ в гр. Суворово. 

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на„Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 - 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони".
Към началото на страницата