Стартиране на предоставянето на социалните услуги по проект "Предоставяне на интегрирани социални услуги в община Суворово"

Публикувано на: 08.10.2019   Последна редакция: 03.04.2020

 

             

                             

ОБЩИНА СУВОРОВО

______________________________________________

Проект „Осигуряване на интегрирана здравно-социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания в община Суворово”“

 

                             
 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на проект „Осигуряване на интегрирана здравно-социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания в община Суворово” по Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

 

Община Суворово обявява процедура за подаване на заявления от кандидат-потребители за ползване на почасови социални услуги

Кандидати за ползване на почасови социални услуги могат дабъдат:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

  • Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Необходими документи:

  • Документ за самоличност;

  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или невъзможност за самообслужване;

  • Удостоверение за настойничество или попечителство;

Кандидати за социални работници подават следните документи:

  • Документ за самоличност;

  • Автобиография;

  • Документ за завършен курс за личен асистент или домашен помощник;

  • Документ за завършено образование;

 

Документи се подават в Дирекция „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” в

гр. Суворово в периода: 02.09.2019г. - 13.09.2019г.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз Към началото на страницата