Стартира проект "Предоставяне на интегрирани социални услуги в община Суворово"

Публикувано на: 07.08.2019   Последна редакция: 03.04.2020

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

 

     Община Суворово започва реализация на проект „Осигуряване на интегрирана здравно – социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания  в Община Суворово“. Това стана възможно, след като на 09.07.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз /ЕС/ чрез Европейския социален фонд /ЕСФ/ и национално финанасиране.

     Общата цел на проектното предложение е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ кадрови  капацитет за предоставянето им в Община Суворово.

     Специфичната цел на проектното предложение е предоставяне на интегрирана здравно – социална услуга за възрастните хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания в домашната им среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставяне на здравно  - социални услуги.

     Назначените във връзка с изпълнението на проекта домашни санитари имат за задача да оказват помощ на възрастни, болни и хора с увреждания, които имат затруднено самообслужване и невъзможност сами да организират бита си. Медицинските работници ще посещават потребителите на социалните услуги с потребност от консултиране, ще се извършва измерване на виталните показатели и проверка на редовен прием на лекарства предписани от лекар. Дейностите на проекта са организирани по начин, който гарантира ефикасно и ефективно използване на финансовите и човешките ресурси.

     Продължителността  на проекта е 14 месеца, като първите два месеца са отделени за подготовка, а 12 месеца за предоставяне на услугата.

     Очакваните резултати от реализацията на проект „Осигуряване на интегрирана здравно – социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания  в Община Суворово“ са назначен координатор на патронажна грижа, обучен и назначен персонал за предоставяне на интегрирани здравно - социални услуги и обслужени 50 потребители с интегрирани услуги.

    -  Обща стойностна проекта: 52 738,56 лв. (безвъзмездна финансова помощ)

    -  44 827,78 лв. осигурени от Европейски социален фонд на Европейския съюз

    -    7 910,78 лв. съфинансиране от държавния бюджет

    -  Начална дата на проекта: 01.08.2019 г.

    -  Крайна дата на проекта: 01.10.2020 г.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ПОКАНА

за прием на документи за длъжност

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

 

 

Основни длъжностни задължения:

Медицинският работник ще посещава потребителите на социалните услуги с потребност от консултиране по предварително изготвен график, ще участва в изготвяне на индивидуалните планове на потребителите, ще извършва измерване на артериално налягане, ще проверява редовността на приема на предписаните на потребителя лекарства, ще посещава личен лекар на лицето при необходимост от това.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование:

Висше образование в конкретната област

Професионален опит:

Не се изисква. Наличието на такъв  е предимство.

 

За покриване на минималните изисквания ще се приемат:

За образование: копие на диплом;

За професионален опит: копие на трудова книжка, договори, референции и др.;

 

Вид на правоотношението и работно време

В проект „Осигуряване на интегрирана здравно-социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания в община Суворово” е предвидено длъжността да се изпълнява след сключване на трудово правоотношение, на непълен работен ден за период от сключване на договора до 30.09.2019 г.

Допустимо е подаване на документи от кандидати, които да бъдат назначени по реда на ЗЗД (на граждански договор) за извършване на определена работа.

 

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Документ за завършено образование – копие;
  • Документ, доказващ професионален опит;

 

Документи се подават в сградата на Дирекция „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

на Общинска администрация –гр.  Суворово, гр. Суворово, пл. „Независимост” 7

Срок от 02.09.2019 г. до  13.09.2019 г.
Към началото на страницата