Сключен договор по проект: № BG06RDNP001-7.001-0001 „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“

Публикувано на: 04.07.2019   Последна редакция: 04.07.2019

                             

     На  01.07.2019г. Община Суворово сключи договор № BG06RDNP001-7.001-0001- C01 с Държавен фонд  „Земеделие“ по „Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 - 2020г., Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001-0001– Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“,  във връзка с изпълнение на проект:  „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“

   Проектното предложение предвижда изпълнение на строеж: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в гр. Суворово“ с въведена етапност на строителството, отразено в разрешението за строеж. По настоящия проект ще се изпълнява етап :  „Асфалтиране на улици  гр. Суворово“.

  Предвиден е ремонт на съществуващото асфалтово покритие, с цел да се усили конструкцията на уличната настилка, за да се достигне необходимата носимоспособност,  чрез извършване на ремонт и възстановяване на основните пластове и асфалтовото покритие по следните илици: ул. „Л. Каравелов“ от ОТ 329 до ОТ 332; ул. „Г. С. Раковски“ от ОТ 332 до ОТ 345; ул. „Република“ от ОТ 280 до ОТ 326; ул. „Х. Димитър“ от центъра до ОТ 215; ул. „Хр. Ботев“ от ОТ 90 до ОТ 91; ул. „Острата чешма“ от ОТ 72 до ОТ 84; ул. „Плиска“ от ОТ 84 до ОТ 128; ул. „Пирин“ от ОТ 83 до ОТ 84; ул. „Преслав“ от ОТ 75 до ОТ 81; ул. „Оборище“ от ОТ 288 до ОТ 322; ул. „Панагюрище“ от ОТ 314 до ОТ 321; ул. „Ильо Войвода“ от ОТ 317 до ОТ 318 и ул. „Драган Стоянов“ от ОТ 261 до ОТ 273 в гр. Суворово. 

Освен това е предвидено и да се извърши и подмяна на бордюри по описаните улици, както и възстановяване на част от гаражните рампи разбити при демонтажа на бордюрите.

Срок на договора: 36 месеца (01.07.2019г. – 15.09.2023г.)

Стойност на договора: 1 062 989.38 лв.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на„Програма за развитие на селските райони“  за периода 2014 - 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез  „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони".
Към началото на страницата