ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ – ГР. СУВОРОВО“ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ

Публикувано на: 14.11.2018   Последна редакция: 14.11.2018

Успешно приключи проект „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово”

На 13.11.2018 г. (вторник), в „Радио Варна“, Зала „Малък арт салон“, се проведе заключителна пресконференция по проект „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово”, изпълняван от община Суворово по договор № BG16RFOP001-3.002-0039-C02, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Общата стойност на проекта е 1 167 759,51 лв., от които 992 108,42 лв. европейско и 175 077,95 лв. национално съфинансиране и 573,14 лв. собствен принос. Изпълнението на проекта стартира на 13.12.2016 г., като неговата продължителност бе 23 месеца.

Главната цел на проекта беше подобряване на професионалната образователна инфраструктура в община Суворово, чрез реконструкция и модернизация на  Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово.

Участие в пресконференцията взеха екипът по управление и изпълнение на проекта, представители на общинска администрация, на медии и др.

На пресконференцията ръководителят на проекта – инж. Нели Рангелова представи постигнатите резултати от реализирането на проекта. Заложени и изпълнени са следните дейности:

  1. Организация и управление.
  2. Провеждане на процедури за избор на изпълнител.
  3. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на сградата на ПГСС „Св. Георги Победоносец“.
  4. Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор.
  5. Оценка на съответствието.
  6. Строителен надзор.
  7. Доставка на оборудване и обзавеждане.
  8. Осигуряване на информация и комуникация.
  9. Финансов одит.

С изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ се създаде едно подходящо пространство, което да провокира и стимулира познанието, комуникацията и поведението на учениците в Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово.              

"Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Към началото на страницата