ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

Публикувано на: 18.09.2018   Последна редакция: 18.09.2018

 

   Нa 17.09.2018г., в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“, град Суворово беше проведена официална церемония по откриване на обновената и модернизирана сграда, посредством извършване на основен ремонт и доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на учебния процес по проект: „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“.

   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

   Общата стойност на проекта е /1 167 759,51 лв., от които 992 108,42лв. европейско и 175 077,95лв. национално съфинансиране,и 573,14 лв. собствен принос/.

   Изпълнението на проекта стартира на 13.12.2016г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 30 месеца и следва да приключи до 13.06.2019 г.

   Гости на церемонията бяха: инж. Павлин Параскевов – Кмет на Община Суворово, инж. Йордан Йорданов – зам. кмет на Община Суворово, инж. Марияна Великова – Директор на ПГСС „Св. Георги Победоносец”, представители на общинска администрация, на строителната и проектантската фирма, екипа по проекта, педагогическия персонал, учениците на гимназията, родители и други гости.

  Приветствие към гостите на тържеството беше отправено от Кмета на общината и от Директора на гимназията. Учениците поздравиха всички присъстващи с кратка музикална програма. След което тържествено беше отрязана  лентата за откриване на обновената сграда и началото на новата учебна година.

  Дейностите, изпълнени по проекта за обновяване на сградата, включваха: подмяна на подови настилки в стаи и кабинети; топлоизолация на покрива; подмяна на осветителни тела; изграждане на мълниезащитна и пожароизвестителна инсталации, мерки за енергийна ефективност и други; реконструкция на асфалтови настилки, включително бордюри;плочници,изграждане на два броя спортни площадки и трибуна за зрители, изграждане на външен асансьор към основната сграда и др. По проекта беше доставено ново оборудване и ново обзавеждане за кабинетите, включващо: интерактивни дъски, мултимедийни проектори, таванни стойки за видеопроектор, прожекционни екрани, лаптопи, ученически и преподавателски маси, ученически и преподавателски столове, шкафове и контейнери.

"Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Към началото на страницата