ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

Публикувано на: 11.09.2018   Последна редакция: 11.09.2018

 

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

    На 17.09.2018 г. (седемнадесети септември), от 10.00часа в сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“, град Суворово, ще се проведе официална церемония по откриване на обновената и модернизирана Професионална гимназия, посредством извършване на основен ремонт и доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на учебния процес по проект: „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“.

      Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0039-C02.

     Обща стойност на проекта: 1 167 759,51 лв., от които 992 108,42лв. европейско и 175 077,95лв. национално съфинансиране,и 573,14 лв. собствен принос.

Заповядайте! Ще се радваме на Вашето присъствие!

 

 инж. Нели Рангелова  

 Ръководител на проекта                    

                

"Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Към началото на страницата