Строително – монтажните работи по „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, продължават

Публикувано на: 28.05.2018   Последна редакция: 28.05.2018

    След като  строителната площадка на обекта беше  открита с официална церемония, на която присъстваха представители на общинска администрация, на строителната и надзорната фирма, на педагогическия персонал,  ученици от гимназията и гости, строително-монтажните работи на обекта реално започнаха с дейностите предвидени за изпълнение в двора на гимназията, тъй като учебната година все още не е приключила и е невъзможно да се извършват ремонтни дейности в сградата на училището.

    Към настоящия момент са изградени двете игрища  - смесеното за волейбол и баскетбол, на което предстои да се положи полиуретанова настилка, а напълно изградено е игрището за минифутбол на което е положена многофункционална изкуствена трева за футбол. Предстои да бъдат изградени трибуните за зрители на двете игрища.

    В процес на изграждане е асансьорната шахта, както и плочникът пред основната сграда.  Предстоят оформление на вътрешния двор, полагане на асфалтобетон, бордюри, вертикална планировка и др.

     След приключване на учебната година ще започнат и строително-монтажните работи в сградата на гимназията, по ремонта на кабинетите, мокрите помещения, покрива, ел. инсталацията в сградата, оборудване, обзавеждане и др.

     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

     Общата стойност на проекта е 1 167 759,51 лв., от които 992 108,42лв. европейско и 175 077,95лв. национално съфинансиране,и 573,14 лв. собствен принос.

     Изпълнението на проекта стартира на 13.12.2016 г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 30 месеца и следва да приключи до 13.06.2019 г.

 "Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

  
Към началото на страницата