Проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ ОБЩИНА СУВОРОВО

Публикувано на: 23.12.2015   Последна редакция: 23.12.2015

                                                                                                                                                ПРОЕКТ !

НАРЕДБА

 ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ

ОТ ОБЩИНА СУВОРОВО

                                                                        

                                                                        

Глава първа.

Общи положения

 

Чл. 1. Настоящата наредба урежда реда и условията за получаване на дарения, направени от физически и юридически лица в полза на Община Суворово и нейни организационни структури и поделения, както и контрола при стопанисване и използване на даренията и спазване на волята на дарителите.

Чл. 2. Тази наредба има за цел да стимулира дарителството в полза на Община Суворово и нейните граждани, чрез създаване на прозрачни процедури за приемане и управление на даренията и на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството, с авторитета и доброто име или имуществените интереси на Община Суворово.

 

Глава втора.

Дарители, дарения и бенефициенти

 

Чл. 3. Дарители на Община Суворово могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 4. На Община Суворово могат да бъдат дарявани, съответно тя може да приема дарения под формата на:

1. труд и услуги;

2. вещи;

3. пари;

4. недвижими имоти

Чл. 5. Получатели на даренията (дарени) могат да бъдат:

1. Община Суворово

2. Кметствата;

3. общинските предприятия;

4. общинските образователни, културни,спортни и социални учреждения.

 

 

Глава трета.

Условия за дарителите и дарителството

 

Чл. 6. (1) Не могат да бъдат дарители:

1. лица, осъдени с влязла в сила присъда;

2. лица, обвинени в извършване на престъпление, до приключване на съдебното производство и оправдаването им;

3. юридически лица, в чиито управителни или надзорни съвети участват лица по т.1 и т. 2;

 

Чл. 7. Не се приемат дарения:

1. от анонимни дарители;

2. които противоречат на морала и добрите нрави;

3. поради своя характер или условия са в състояние да накърнят или променят политиката на Община Суворово, да доведат до нарушения на нормативната уредба на Община Суворово, и други стратегически документи;

4. на парични средства, когато условие на дарението е избягване или заобикаляне на Закона за обществените поръчки;

5. в дългосрочен план предполагат получаването на преки стопански облаги от страна на дарителя;

Чл. 8. Не може да бъде даряван Общински съвет Суворово

Чл. 9. Дарения в полза на общинските образователни спортни и културни учреждения могат да се правят, само ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие върху учебната, спортната програма и съдържанието на обучението или на културната и репертоарна програма на съответните учреждения.

Чл. 10. Дарения в полза на общинските предприятия могат да се правят, съответно получават само, ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие върху тяхното управление и изпълнението на поставените им задачи.

Чл. 11. (1) Отказват се дарения, когато чрез тях дарителят упражнява стопанска дейност.

2) Физически и юридически лица, дарили парични средства или имоти, дори и за целеви нужди, не се допускат до участие в общински търгове и конкурси за срок от една година след датата на дарението

(3) Физически и юридически лица, които са спечелили търгове или конкурси могат да правят само последващи дарения само под формата на труд или вещи.

(2) Физически и юридически лица, които са спечелили търгове или конкурси могат да правят последващи дарения само след приключване на договора.

 

Чл. 12. Независимо от разпоредбите на този раздел лицата, оправомощени по силата на тази наредба да приемат дарения, могат винаги да откажат да приемат дарение от физическо или юридическо лице, когато у тях се пораждат съмнения в безкористността на дарението, без да е необходимо да мотивират отказа си.

 

 

Глава четвърта.

 

Приемане на даренията

 

Чл. 13. (1) Съобразно вида и стойността на даренията, същите се приемат, както следва:

1. дарения на имоти - от  общински съвет Суворово;

2. дарения на пари, вещи и труд/услуги:

а)  до 5 000 лв. - от кметовете на Кметства и директорите на образователни, културни  и социални учреждения; от кмета на Община Суворово съгласно волята на дарителя

б)  от 5 000 лв. до 10 000 лв. - от Кмета на Община Суворово;

в)  над 10 000 лв. - от общински съвет Суворово.

(2) Оценката на стойността на даренията по т. 2 на предходната алинея се прави от длъжностното лице, до когото е адресирано предложението за дарение, на базата на пазарни цени на съответните вещи или дейности. Съответното длъжностно лице носи отговорност за преценката си и решава дали да приеме дарението или да информира за акта на дарение висшестоящият орган, който да приеме дарението по силата на тази наредба.

 

 

Чл. 14. (1) Дарения в полза на образователни или културни учреждения се приемат от техните директори, които носят отговорност за спазването на изискването на чл. 9.

Чл. 15. Дарения в полза на общински предприятия се приемат от кмета на Община Суворово , който носи отговорност за спазването на изискването на чл. 11.

Чл. 16. Дарения, за реализирането на чиято цел се налага съфинансиране от Община Суворово, независимо от техния размер, се приемат от Общински съвет Суворово.

Чл. 17. (1) Даренията на имоти в полза на Община Суворово се приемат с решение от Общински съвет Суворово, с което се приемат условията на дарението, ако има такива.

(2) Имотите, дарени на Община Суворово се обявяват задължително за публична общинска собственост.

(3) Договорите за приемане на дарението на имот в полза на Община Суворово се извършва в писмена форма, с договор от кмета на Община Суворово, на база на решението на Общински съвет Суворово за приемане на дарението. Договорът подлежи на впиване в Службата по вписвания.

Чл. 18. (1) Дарението на парични средства и/или вещи или дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности в полза на общината, се извършва от кмета на кметство или кмета на Община Суворово с писмен договор и чрез предаване на вещта/извършване на услугата.

Стойността на вещите/извършените услуги се доказват, чрез представяне на финансово-счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.

(2) Издаването на необходимите разрешения и утвърждаването на проекти за осъществяване на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги/труд от страна на дарителя, са за сметка на Община Суворово, освен ако дарителят поеме и тези разноски за своя сметка.

Чл. 19. Във всички случаи в акта на приемане на дарение на вещи и имоти (решение на Общински съвет Суворово, договор) се посочва начина за финансиране и експлоатацията на дарението.

Глава пета.

 

Управление на даренията. Контрол.

 

Чл. 20. (1) Даренията се ползват и управляват точно съгласно волята на дарителя.

(2) Отговорността за спазването на волята на дарителя, както и за ползването, управлението и поддръжката на даренията се носи от длъжностното лице, приело дарението по силата на тази наредба, а за даренията, приети от Общински съвет Суворово - от кмета на Община Суворово.

Глава шеста.

 

Регистър на даренията

 

Чл. 21. (1)Всички дарения, направени в полза на Община Суворово, нейните кметства, общински предприятия и образователни, културни, спортни и социални учреждения се обявяват в публичен регистър в интернет, с копие на хартиен носител.

 (2) Всеки от разделите на регистъра съдържа информация, както следва:

1. номер и дата на договора за дарението;

2. дарител;

3. дарен (бенефициент)

4. вид на дарението (пари, вещ, услуга, вид на имота)

5. стойност на дарението;

6. условие на дарението;

7. информация за изпълнение волята на дарителя.

(3) Всяко длъжностно лице, упълномощено по силата на тази наредба да получава дарения в полза на Община Суворово  е длъжно в тридневен срок от получаването на дарението да го обяви в публичния регистър. Необявяването на дарение дава основание на Общински съвет Суворово да поиска проверка за установяване на евентуален опит за прикриване на факти и обстоятелства около дарението, които противоречат на нормите на тази наредба.

(4) Информацията в регистъра се съхранява за вечни времена.

 

 

Глава седма.

 

Популяризиране на дарителството

 

Чл. 22. (1) Дарителите на вещи и имоти, както и дарителите на труд/услуги, в резултат на които се изгражда траен обект, имат право да поискат обозначаването на дарението, чрез отбелязване върху него на името и/или фирмата им по дискретен начин.

(2) Обозначаването на дарението с името/фирмата на дарителя не може да има характер на търговска реклама.

Чл. 23. В зависимост от характера и размера на дарението и значимостта му за общността Община Суворово или Общински съвет Суворово могат да предприемат действия за популяризирането му и по своя инициатива.

Чл. 24. Всеки дарител има право да получи свидетелство - акт за дарение. Свидетелствата се изработват по единен унифициран образец за цялата Община Суворово.

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 1. В срок от шест месеца от датата на приемане на тази наредба кметът на Община Суворово се задължава да публикува публичния регистър на даренията по смисъла на Глава VІ.

§ 2. Контролът за спазване на наредбата се възлага на кмета на Община Суворово.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 4. Наредбата е приета с Решение № … Протокол № … от …...2015 година на Общински съвет Суворово.

§ 5. Тази наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет Суворово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Образец 1

 

ДОГОВОР №

за дарение от юридическо лице

 

Днес, .................... ,200 ... г. в общ. Суворово, между страните :

1....................................................................................., със седалище и адрес на

управление ............................................................................................................,

съд.регистрация по ф.д.................., по........................................................... съд,

БУЛСТАТ...................................... ДАН № .........................................................., представляван/а/ от ...............................................................................................,

ЕГН ............................................, на длъжност ................................................... ,

наричан /а/ за краткост ДАРИТЕЛ от една страна и

1.  Община Суворово, гр. Суворово, пл. "Независимост" № 1, БУЛСТАТ ……….., представлявана от Кмета ……………………,

(Кметство ......................, адрес: .........., представлявано от Кмета ............................;

Училище ......................, адрес: ......, представлявано от Директора ..........................;

Др. общински предприятия ........ адрес: .........., представлявано от ..........................)

наричан за краткост ДАРЕН, на основание чл. 21, ал.1 от Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Суворово, се сключи настоящия договор за следното:

Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ следните вещи /парични средства/, а именно:

...........

................

единична стойност ........................... лв./словом/ ................................................

на обща стойност ................................... / ..................................................... / лв.

Чл. 2. ДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с благодарност дарението по описаните в чл. 1 на настоящия договор вещи /парични средства/.

Чл. 3. Приемането на дарението се извършва чрез предаване на вещите по опис с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.

Чл. 4. Подробно описаните в чл. 1 вещи /парични средства/ се даряват с цел да бъдат предоставени безвъзмездно на Община Суворово за нуждите на………… ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Чл. 5. 3а   всички   неуредени   в   настоящият   договор   случаи   се   прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално законодателство.

В изпълнение на Чл. 21. (1)от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Община Суворово този договор трябва да се обяви в публичния регистър.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

 

ДАРИТЕЛ:

ДАРЕН:

 

Кмет на ОБЩИНА СУВОРОВО

/...................................../

/ ……………………….. /

/име и фамилия/

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Образец 2

 

 

 

 

ДОГОВОР №

за дарение от физическо лице

 

Днес, .................... ,200 ... г. в общ. Суворово, между страните :

1....................................................................................., живуща в ..................................

...................................................................................................

притежаващ л.к. № ......................., изд. на ...................................... от ..............................................., ЕГН ........................................................................,

наричан /а/ за краткост ДАРИТЕЛ от една страна и

2.  Община Суворово, гр. Суворово, пл. "Независимост" № 1, БУЛСТАТ …………., представлявана от Кмета …………………………..,

(Кметство ......................, адрес: .........., представлявано от Кмета ............................;

Училище ......................, адрес: ......, представлявано от Директора ..........................;

Др. бюджетни предприятия ........ адрес: .........., представлявано от ..........................)

наричан за краткост ДАРЕН, на основание чл. 21, ал.1 от Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Суворово, се сключи настоящия договор за следното:

Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ следните вещи /парични средства/, а именно:

...........

................

единична стойност ........................... лв./словом/ ................................................

на обща стойност ................................... / ..................................................... / лв.

Чл. 2. ДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с благодарност дарението по описаните в чл. 1 на настоящия договор вещи /парични средства/.

Чл. 3. Приемането на дарението се извършва чрез предаване на вещите по опис с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни при спазване на разпоредбите на чл. 16 от Наредбата.

Чл. 4. Подробно описаните в чл. 1 вещи /парични средства/ се даряват с цел да бъдат предоставени безвъзмездно на Община Суворово за нуждите на……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

Чл. 5. 3а   всички   неуредени   в   настоящият   договор   случаи   се   прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално законодателство.

В изпълнение на Чл. 21. (1)от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Община Суворово този договор трябва да се обяви в публичния регистър.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

 

ДАРИТЕЛ:

ДАРЕН:

 

Кмет на ОБЩИНА СУВОРОВО

/...................................../

/ ……………………….. /

/име и фамилия/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 3

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ (ТА) ..............................................................................,

живущ/а/ в ..........

ЕГН ..............................................................., действуващ(а) в качеството си на .................................................................................................................................,

на фирма ................................................................................................................,

с настоящата на основани чл. 6 от Наредбата за реда за получаване и управление на даренията от Община Суворово декларирам, че:

1. не съм осъден с влязла в сила присъда;

2. не съм обвинен в извършване на престъпление, по което не е приключило съдебното производство;

3. в състава на управителни или надзорни съвети на юридическото лице, което представлявам не участват лица, осъдени с влязла в сила присъда или обвинени в извършване на престъпление, по което не е приключило съдебното производство;

 

гр. ..........................................

Дата: ...................................г.

 

ДЕКЛАРАТОР .................................

 
Към началото на страницата