Обявление за ПУП с.Чернево.

Публикувано на: 20.04.2015   Последна редакция: 02.08.2019

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

              Уведомяваме Ви,  на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ, за изработен  проект за ПУП- ПРЗ за  ПИ 006167 за промяна на предназначението му от „кариера-скала“ в „Депо за неопасни отпадъци и рекултивация“ по КВС на земеделските земи на с.Чернево.

            Проектът е изложен в отдел  „Устройство на територията” при Община Суворово, ет.ІV, ст.402 и същият може да обжалвате по реда на АПК.
Към началото на страницата