Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост за периода на 2011 г.

Публикувано на: 15.08.2014   Последна редакция: 15.08.2014

НАРЕДБА

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА НА 2011год.

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Основен принцип, прокламиран в Закона за общинската собственост е, че имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

От своя страна общинската собственост е публична и частна.

Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:

1. имотите и вещите, определени със закон;

2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от общинския поземлен фонд и горите и земите от общинския горски фонд , не могат да се придобиват по давност.

Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.

            Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите –публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост.

Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да бъдат обект на разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго.

Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез:

продажба,

замяна,

дарение,

делба,

възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, 

по друг начин, определен в закон.

Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост чрез  преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост и обратно.

Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за частна общинска собственост.

Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване.

За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища, улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са публична общинска собственост актове не се съставят.

            След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния регистър за частната общинска собственост.

            Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях.

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, който от своя страна приема настоящата програма за управлението на общинската собственост.

 

ІІ.ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата Програма за управление и разпореждане с общинска собственост обхваща периода на 2011год.

            Програмата включва основните характеристики           на отделните видове имоти, които могат да се отдават под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

Идентифициране на обема собственост;

1.  Анализ на състоянието към момента, включително:

- рискове и слаби страни при управлението;

- плюсове и възможности за развитие на потенциала.

2. Политики и конкретни задачи

 ІІІ.ОСНОВНИ ЦЕЛИ

            1.Пълно идентифициране на обема общинска собственост: Въпреки, че общинската собственост като такава бе прокламирана със закона за общинската собственост още през 1996год. Процесът на установяване и актуване на същата се удължи във времето.

            Допълнително се възстановиха на Общината земи от общинския поземлен фонд и малка част гори в общинския горски фонд.

            Възстановяването на земеделските земи продължава и към настоящия момент като в ход е предоставянето на Общината на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ. Към момента са актувани тези в землището на с.Изгрев, с.Дръндар, с.Николаевка, с.Калиманци и с.Баново.

            2.Гарантиране на оптимално задоволяване нуждите на администрацията и звената на бюджетна издръжка от общинска собственост, включително и сграден фонд и обслужващи вещи.

            3.Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите от управлението на общинската собственост.

            4.Анализ на необходимостта от разпореждане с общинско имущество.

Целта е да се осигурят достоверни изходни данни, даващи възможност за точното формиране на Бюджет 2011год. Подходът е балансиран между нуждите на Общината в краткосрочен и дългосрочен план от една страна, а от друга е дадена ясна сметка и за тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти в условията на икономическа криза.

 

ІV.СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Към настоящия момент Община Суворово разполага с общо съставени 1454бр. АОС вписани в актовите книги за общинска публична и частна собственост, като от тях:

-          895бр. Действащи, от които:

-          772бр. са за частна собственост, както следва:

·         УПИ – 245бр.

·         Зем.земя – 517бр.

-          123бр. са за публична собственост, както следва:

 В т.ч.

·         в регулация – 90бр.

·         Зем.терени – 30бр.

·         Язовири – 3бр.

 V.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВИ ИМОТИ, КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ И НА ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ С ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ

 

приходи от наеми на имущество

   

Наименование на обекта

Вид

Общинска собственост

Наемател

Основание за отдаване под наем

Дължим наем за 2011г. без ДДС

Дължим наем за 2011г. с ддс

             

1

2

3

4

5

9

 

 

І. Приходи от покрита собственост

 

 

 

 

 

1

Медицински център - Суворово

публична АОС№437/30.03.2000г

лекари-6бр

търг

1155,96

1387,15

2

Медицински център - Суворово

публична АОС№437/30.03.2000г

ДКЦ и лекари специалисти

търг

2905,91

3487,10

3

покрив СОУ –

„Н.Вапцаров” гр.Суворово

публична АОС№43/21.11.1997г

"Мобилтел" ЕАД,  Спектър нет

търг

6150,00

7380,00

4

Лавка СОУ„Н.Вапцаров” гр.Суворово

публична АОС№43/21.11.1997г

ЕТ"Апетит-Сашо Илиев"

търг

2614.44

3137.33

5

зъб.к-т СОУ„Н.Вапцаров” гр.Суворово

публична АОС№22/21.11.1997г

ЕТ"АИППМПДМ - д-р Петър Ласков", д-р Димитринка Йорданова

търг

129,60

155,52

6

Автоспирка Суворово

публична АОС№43/21.11.1997г

РД”БСТ”

търг

648.00

777.60

7

Сградав центъра на гр.Суворово

публична АОС№452/04.09.2000

ТБ"Инвестбанк" АД

търг

2400.00

2880.00

8

помещения -

публична - в с.-Чернево- АОС№15/20.11.97г, с. Изгрев- АОС№849/30.06.06г и  с. Левски- АОС№59/15.12.97г

БТК АД

търг

4752.00

5702.40

9

Здравна служба с. Дръндар

публична АОС№17/30.10.1997г

лекари - 2бр

търг

96,48

115,77

10

Здравна служба с. Чернево

Зъб.кабинет

публична АОС№27/30.10.1997г

 

 

лекари - 2бр

търг

216,84

260,20

11

Здравна служба с.Левски

Публична АОС№59/15.12.

1997г.

Лекари 2бр.

търг

42,48

50,97

12

Помещение – кметство с.Изгрев

Публична АОС№29/15.12.

19997г.

Лекари 1бр.

търг

97,02

116,64

13

Помещение – кметство с.Калиманци

Публична АОС№52/15.12.

19997г.

Лекари 1бр.

търг

72,00

86,40

14

Помещение 25кв.м. гр.Суворово

Частна АОС№1233/29.

10.2009г.

Жасмина Василева Атанасова

търг

1200,00

1440,00

15

Помещение в Медицински център гр.Суворово Коридор – 9кв.м.

Зала  - 58кв.м.

Публична АОС№1256/15.03.2010г.

„Мега Строй 2010” ЕООД гр.Варна

търг

2412,00

2894,40

16

2 бр. апартаменти

частна АОС№433/29.03.2000г

Диян Христов Добрев и Марин Трендафилов

настанителна заповед

509.16

509.16

 

всичко покрита собственост

 

 

 

25 402,07

 

 

 

30 380,64

 

ІІ. Приходи от тротоарно право

 

 

 

 

 

1

празно общинско място за разполагане на павилиони

публична  - тротоарна площ и част от улица

ЕТ"Марин Бъчваров",

търг

619,20

619,20

     

ЕТ"Миро– Тинка Желева”

търг

119,92

119,92

     

„Дружество – Кадир Кадиров” ДЗЗД

търг

583,44

583,44

     

ЕТ”Мони и Коки”

търг

480,00

480,00

     

ЕТ”Ида – 3 – Димо Димов”

търг

364,08

364,08

     

„Хотей” ДЗЗД

търг

336,00

336,00

     

Кезбан Акифова

търг

1291,68

1291,68

     

Илиан Василев Станчев

търг

2304,00

2304,00

     

„Газ Трейдинг” ООД

търг

3120,00

3120,00

     

Айше Алиева

търг

691,20

691,20

     

Недает Хасан

търг

691,20

691,20

     

Невин Ахмед

търг

748,80

748,80

     

Росица Кадирова

търг

480,00

480,00

     

„Акия Експрес”

търг

240,00

240,00

 

Всичко:

     

12 069,52

12 069,52

2

Приходи   от ползване на автоспирка на МПС

Публична– част от улица

ЕТ"Бети",

 

БоксерООД,

 

ЕТ"Жеси - Желю Желев"

 

 360,00

 

540,00

 

360,00

 

 360,00

 

540,00

 

360,00

 

 ВСИЧКО:

 

 

 

1 260,00

1 260,00

 

Всичко от тротоарно право и улици:

     

13 329,52

13 329,52

 

ОБЩО: /І+ІІ/

     

38 731,59

43 710,16

 

ІІІ. Приходи от общински пазар

публична - АОС№461/20.11.00г

 

 

6 000.00

6 000.00

 

ОБЩО:

 

 

 

 6 000,00

6 000,00

             
 

Приходи от наеми на земя

         

 

І.Приходи от наеми на земеделска земя

 

 

 

 

 

1

нива м"Парцелите" с. Левски

частна АОС№171/25.02.1999г

"Компания Насияна"ООД

търг

1354.00

1354.00

2

зем.земя с площ 200дка Дръндар и 304дка в с. Левски

частна АОС№670/05.11.2002г и 671/05.11.2002г

„Компания Насияна” ООД

търг

24 420,00

24 420,00

3

 зем земя с площ 31,408дка гр.Суворово

 Частна АОС№1187/10.

03.2009г.

 Алдин Огнянов

търг

659,00

659,00

4

Др. Зем. земи

   

търг

870,00

870,00

 

 ВСИЧКО:

 

 

 

27303,00

27303,00

 

ІІ. Приходи от мери и пасища

 

 

 

 

 

1

пасища, мери с площ 3614 дка

публична

С"Единство"

Решение№4-35/16.02.2009год.

9585,00

9585,00

 

 ВСИЧКО:

 

 

 

9585,00

9585,00

 

ІІІ. Приходи от язовири

 

 

 

 

 

1

язовир

с. Изгрев

публична АОС№620/15.05.2001г

Милен Иванов Чарапански

Търг– V.2011г.

Предложение – търг

399,00

 

480,00

479,00

 

576,00

3

язовир с. Николаевка

публична АОС№458/17.10.2000г

Иван Атанасов Славов

Търг– ІІІ.2011г.

Предложение – търг

300,00

2 070,00

360,00

2 484,00

 

 ВСИЧКО:

 

 

 

3 249,00

3899,00

 

ІV. Приход,-и от право на ползване

 

 

 

 

 

1

кариера Суворово - 249дка

публична

ЕТ"Морски бряг - Васил Василев"

Решение №18-233/

22.10.2009г.

3735,00

3735,00

2

кариера Суворово 113дка

публична АОС№1096/12.

06.2008г

Фининвестмънт ЕООД

 Решение №13-200/11.09.2008г.

1700.00

1700.00

 

 ВСИЧКО:

 

 

 

5435,00

5435,00

 

ОБЩО:І+ІІ+ІІІ+ІV

 

 

 

45572,00

46222,00

 

VІ. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВИ ИМОТИ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА, КАКТО И НА ТЕЗИ ЗА КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ И ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ

СОБСТВЕНОСТ

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ БЕЗ ДДС

ЛВ.

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ С ДДС

ЛВ.

1.ОТ ПРОДАЖБА

НА ЗЕМЯ 

 

 

 

-          ОТ УПИ

·         ХХ, кв.1, с.Баново- 675кв.м.

·         ХІХ, кв.1, с.Баново, 645кв.м.

·         ХVІІ, кв.1, с.Баново, 575кв.м.

·         1240, кв.90 гр.Суворово

 

·         ІІІ, кв.55 гр.Суворово

 

 

·         ІІ- 28, кв.1 с.Калиманци

 

·         ХІV-223, кв.36, с.Левски 670кв.м.

 

·         ХV - 223, кв.36 с.Левски 580кв.м.

 

·         V, кв.7 гр.Суворово 740кв.м.

 

·         ХІ, кв.1 гр.Суворово

                   2 000кв.м.

 

·         Х, кв.1 гр.Суворово

 

Всичко:

 

17-260/09.12.2008г.

 

17-260/09.12.2008г.

 

17-260/09.12.2008г.

 

Предложение

 

Предложение

 

 

7-102/21.05.2010г.

 

18-229/20.12.2010г.

 

 

18-229/20.12.2010г.

 

 

7-104/21.05.2010г.

 

 

предложение

 

 

предложение

 

 

9 145,00

 

8 737,00

 

7 791,00

 

  2 000,00

 

  3 060,00

 

 

7 917,00

 

  4 556,00

 

 

3 944,00

 

 

 4 440

 

 

10 000,00

 

 

10 000,00

 

71 590,00

 

10 974,00

 

10 485,00

 

9 349,00

 

2 400,00

 

3 672,00

 

 

9 500,00

 

5 467,00

 

 

4 733,00

 

5 328,00

 

 

12 000,00

 

 

12 000,00

 

 

85 908,00

 

-          ОТ ЗЕМ. ЗЕМЯ

·         Имот 0179018 по КВС на гр.Суворово -3 593дка

 

·         Имот №180030 по КВС на гр.Суворово – 3 078дка

 

Всичко:

 

 

№17213/29.11.2010г.

 

 

№16-201/25.10.2010г

 

 

 

                      1 146,00

 

                       2 524,00

 

                    

                      3 670,00

 

 

 

 

1 146,00

 

2 524,00

 

 

3 670,00

-          ОТ ПРАВО НА СТРОЕЖ

 

 

 

·         Изграждане на Ловна хижа със заслон върху имот №008057 по КВС на с.Левски

 

ВСИЧКО:

4-53/22.02.2010г.

 

 

 

 

 

2 254,00

 

 

 

 

           2254,00

2 705,00

 

 

 

 

2 705,00

Всичко: от УПИ + зем.земя+ право на строеж

 

 

 

77 514,00

 

 

92 283,00

2.  ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ

·         УПИ ІV, кв.18 заедно с двуетажна сграда по плана на с.Николаевка

ВСИЧКО:

 

6-84/15.04.2010г.

 

 

 

 

                     86 500,00

 

 

                  86 500,00

 

88 316,00

 

 

88 316,00

           ОБЩО: І+ІІ

 

164 014,00

180 599,00

 

VІІ.НУЖДИ НА ОБЩИНАТА ОТ НОВИ ИМОТИ И СПОСОБИ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ

Поради изчерпване на местата за погребение в гробищен парк с.Баново се предвижда неговото разширение чрез извършване на замяна със съседен имот частна собственост.

 VІІІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

            Настоящата програма се приема на основание чл.8, ал.9 от ЗОС и е на база за изготвянето на Бюджет 2011г. в приходната му част, касаеща управлението и разпореждането с общинско имущество.

Програмата се приема с Решение №....................................................на Общински съвет гр.Суворово.

                                                                        Изготвил:

                                                                       Директор на Дирекция „ОС”- В.Райчев/
Към началото на страницата