Харта на Клиента

Публикувано на: 15.08.2014   Последна редакция: 15.08.2014

Община Суворово е административно – териториална единица за осъществяване на местното самоуправление и местната политика в областта на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.

Общинска администрация  Суворово цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти. Главната цел на провежданата от Ръководството на Община Суворово политика е превръщане на Общинска администрация  –  Суворово  в модерна  администрация,  способна  да отговори на очакванията на обществото в процеса на интеграция  в европейската общност, чрез предоставяне  на   компетентно,  ефективно и ефикасно обслужване  на  гражданите и юридическите лица в условия на законност, равнопоставеност, прозрачност и стремеж за противодействие и превенция на корупцията.

Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Основните цели, които си поставяме, са:

 • да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим  възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване; да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги;повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас;
 • да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;
 • да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 • да  предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • да спазваме конфидинциалност относно Вашите запитвания и жалби;
 • да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • да Ви информираме относно възможностите за обжалване, с оглед защита на Вашите права и интереси;
 • да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;
 • да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнала от наша страна при обслужването Ви.

В замяна, очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
 • да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга; да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на  общината - гр. Суворово пл.” Независимост” № 1;
 • може да използвате и телефоните на общината 21-60, 23-81 код 05153;
 • информация и подробности за извършваните от нас административни услуги можете да получавате всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в общинска администрация. Обедната почивка на служителите е от 12.00 до 13.00 часа.

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари като:

 • осъществите  преки контакти с Ръководството на общината ежедневно в работно време.
 • се обадите на тел. 05153 21-60 или изпратите Вашето писмо на факс със същия номер
 • изпратите Вашето писмо на адрес: гр.Суворово пл.” Независимост “ № 1
 • като посетите администрацията
 • изпратите Вашето писмо на e-mail: suvorovo@mail.bg
 • попълните Дневника за мнения и предложения от Клиенти намиращ се в Центъра за информация и услуги на гражданите .

 

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна – изпратете Вашата жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнения за корупция действия или бездействия на служителите от администрацията до Кмета на общината. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 14 работни дни от получаването й. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас.

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемем необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения във местния вестник “Вести Суворово”.

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от Конституцията на Република България и нормативните актове. Ползват се и всички подзаконови нормативни актове, както и нормативните актове, приети от Общински съвет – Суворово, с които се уреждат обществените отношения от местно значение.

От своя страна ние се ангажираме да съблюдаваме Вашите права.

За постигането на добри резултати очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с тях задължения. За всяка административна услуга, която извършваме, Ви предлагаме конкретен и пълен стандарт. Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено от служителите за отстраняване на непълноти и неточности по представената от Вас документация, не се включва в срока, определен в тези стандарти за извършване на съответната административна услуга.

Последна промяна (25 ноември 2011)
Към началото на страницата