Покана за заседание на Общински съвет на 30.04.2020г.

Публикувано на: 22.04.2020   Последна редакция: 22.04.2020

            

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация при спазване на предписанията на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция и проветряване с оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г/

 

СВИКВА

 

Деветото редовно заседание на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 30.04.2020 година/четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово при следния

 

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с Вх.№08-00-65/14.04.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно приемане на Информация за работата на Общинска администрация във връзка със снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа през зимния период 2019-2020г.

2.Докладна записка с Вх.№08-00-64/21.04.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно приемане на Анализ на дейността за сметопочистване и извозване на отпадъци на територията на община Суворово.

3.Информация с Вх.№08-00-62/08.04.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно извършените командировъчни разходи през първото тримесечие на 2020г.

4.Докладна записка с Вх.№08-00-63/08.04.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно корекции в бюджета на община Суворово за 2020г. във връзка с извършване на капиталови разходи и корекции в инвестиционната програма на община Суворово за 2020г.

5.Докладна записка с Вх.№08-00-66/21.04.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно създаване на Обществен съвет за социално подпомагане при община Суворово.

6.Докладна записка с Вх.№08-00-67/21.04.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Суворово за 2021г.

7.Докладна записка с Вх.№08-01-11/21.04.2020г. от инж.Живко Марков Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2019г и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.

8.Предложение с Вх.№08-00-68/21.04.2020г. от Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово относно изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с кадастрален №35376.61.97 м.“Асфалтова база“ в землище с.Калиманци.

9.Докладна записка с Вх.№08-00-69/21.04.2020г. от Венцислав Стоянов Райчев – Директор на Дирекция „Общинска собственост, местни данъци и такси“ относно приемане на решение за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за разполагане на вендинг машини.

 

 

 

ИНЖ.ЖИВКО ПЕТРОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 
Към началото на страницата