Покана за заседание на Общински съвет на 28.02.2019г.

Публикувано на: 19.02.2019   Последна редакция: 22.03.2019

   

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ІІ-ро редовно заседание за 2019г. /51-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 28.02.2019 година  /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Докладна записка с Вх.№ 08-01-6/18.02.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно Информация за изпълнение на решенията на Общински съвет за периода 01.07.2018г. до 31.12.2018г.
 2. Докладна записка с Вх.№ 08-00-26/18.02.2019г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно приемане на Отчет за изпълнение на „Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.“ на община Суворово за 2018г.
 3. Докладна записка с Вх.№08-01-5/18.02.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет - Суворово относно приемане доклад за дейността на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Суворово за 2018г.
 4. Отчет с Вх.№08-00-29/18.02.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. в община Суворово.
 5. Докладна записка с Вх.№08-01-7/18.02.2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател Общински съвет - Суворово относно предоставяне на мандата на представителя на община Суворово за извънредно общото събрание на асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД Варна.
 6. Докладна записка с Вх.№08-00-32/18.02.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно промяна характера на собствеността на ПИ с идентификатор 70175.161.75 с площ 3500 кв.м. по плана на гр.Суворово от публична в частна общинска собственост.
 7. Докладна записка с Вх.№08-00-30/18.02.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ ІІ – за търговско обслужване на населението в кв.81, с площ 1270кв.м. гр.Суворово.
 8. Докладна записка с Вх.№08-00-31/18.02.2019г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция „ОС и П“ относно отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 2кв.м.  от фоаето на ФСК „Генерал Суворов“ за разполагане на два броя вендинг автомата за срок от 10 години.
 9. Докладна записка с Вх.№08-00-33/18.02.2019г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно предаване на Асоциация по „Водоснабдяване и канализация“ за обособена територия на област Варна  за безвъзмездно стопанисване, поддръжка и експлоатация на водопроводни и канализационни мрежи публична общинска собственост на строеж: „Канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан Крум“, част от „Баба Тонка“ (от ул.“Хан Крум“ до ул.“Стефан Караджа“), ул.“Кочо Честименски“ (от ул.“Бачо Киро“) и ул.“Ильо Войвода“ (от ул.“Панагюрище“) гр.Суворово, общ.Суворово.
 10. Докладна записка с Вх.№08-01-8/18.02 .2019г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата