Покана за заседание на Общински съвет на 22.11.2018г.

Публикувано на: 15.11.2018   Последна редакция: 15.11.2018

   

           

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

ХІІ-то редовно заседание за 2018г. /47-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 22.11.2018 година  /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Докладна записка с Вх.№ 08-01-85/06.11.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно справка за оперативната обстановка на територията на община Суворово.
 2. Докладна записка с Вх.№ 08-01-87/06.11.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно отчети на кметства с.Калиманци и с.Баново.
 3. Докладна записка с Вх.№ 08-01-89/08.11.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно информация за подготовката на община Суворово за функциониране при зимни условия през зимния сезон 2018-2019г.
 4. Докладна записка с Вх.№ 08-01-90/09.11.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно отчетдейността  на ДСП.
 5. Отчет с Вх.№08-00-186/13.11.2018г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор дирекция „УТИП“ относно степента на изпълнение и качеството на строително-ремонтни дейности на общинските обекти за 2018г. и анализ на състоянието на пътната инфраструктура в общината и набелязване на мерки за подобряването и.
 6. Докладна записка с Вх.№08-01-91/12.11.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно утвърждаване на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Суворово.
 7. Докладна записка с Вх.№08-01-84/06.11.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно предоставяне на полските пътища, включени в масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година.
 8. Докладна записка с Вх.№ 08-00-159/12.10.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно корекция на Решение №9-125 от 27.08.2018г. на Общински съвет Суворово.
 9. Предложение с Вх.№ 08-00-156/08.10.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с кадастрален №35376.61.19 в местност „Асфалтова база“ в землището на с.Калиманци.
 10. Предложение с Вх.№ 08-00-162/12.10.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с кадастрален №80861.6.179 в местност „Асфалтова база“ в землището на с.Чернево.
 11. Докладна записка с Вх.№ 08-00-160/12.10.2018г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно утвърждаване на схема за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност.
 12. Докладна записка с Вх.№08-00-167/29.10.2018г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно кандидатстване с проект „Битова и дренажна канализация в квартали 7, 10, 11, 16, 17, 18, 30, 35, 36 и 45 по ул.“Хаджи Димитър“ гр.Суворово.
 13. Докладна записка с Вх.№08-00-157/08.10.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ ІV-общ., кв.63 с площ 1000кв.м. по плана на с.Чернево.
 14. Докладна записка с Вх.№08-00-176/07.11.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ ХVІІ-832, кв.72 с площ 702кв.м. по плана на гр.Суворово.
 15. Докладна записка с Вх.№08-00-183/12.11.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на община Суворово от 15кв.м. и.ч. от УПИ II-149, кв.31 с площ 2025кв.м. по плана на с.Левски.
 16. Докладна записка с Вх.№08-00-182/12.11.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на  община Суворово от 50кв.м. и.ч. от  УПИVI-93, кв.2 цялото с площ 1660кв.м. по плана на с.Баново.
 17.   Докладна записка с Вх.№08-00-175/07.11.2018г. от МАРГАРИТА ПЕНЕВА ТОДОРОВА – Ръководител направление „Център за работа с деца на улицата“ при община Суворово относно приемане на възрастова граница на ползвателите в социалната услуга „ЦРДУ“.
 18. Докладна записка с Вх.№08-01-86/06.11.2018г. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО за 2019г. за „Слънчево“ АД за имот №007006 в землището на с.Баново.
 19. Докладна записка с Вх.№08-01-82/06.11.2018г. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО за 2019г. за „Техномат Варна“ ООД за имот №181067 в гр.Суворово.
 20. Докладна записка с Вх.№08-01-83/06.11.2018г. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО за 2019г. за „Техномат Варна“ ООД за имот №181065 в гр.Суворово.
 21. Докладна записка с Вх.№08-01-88/06.11.2018г. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на ТБО за 2019г. за „Компания Насияна“ ООД за имот №181078, „Стопански двор – Ирджа“ в землището на гр.Суворово.
 22. Докладна записка с Вх.№08-01-81/06.11.2018г. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
 23. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата