Покана за заседание на Общински съвет на 26.09.2018г.

Публикувано на: 17.09.2018   Последна редакция: 22.03.2019

 

 

до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

Х-то редовно заседание за 2018г. /45-то за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 26.09.2018 година  /сряда/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Докладна записка с Вх.№ 08-01-79/14.09.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно отчети на кметства с.Николаевка и с.Дръндар
  2. Докладна записка с Вх.№ 08-01-75/14.09.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно информация за работата на Общинска администрация относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции да м.юли 2018г..
  3. Докладна записка с Вх.№ 08-01-77/14.09.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно отчет за събираемостта на такса смет.
  4. Докладна записка с Вх.№08-01-76/14.09.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно отмяна на решения на Общински съвет Суворово.
  5. Предложение с Вх.№ 08-00-195/09.12.2016г. от инж.ПАВЛИН МИХАЙЛОВ ПАРАСКЕВОВ – Кмет на община Суворово относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с кадастрален №70174.74.21 в землището на гр.Суворово.
  6. Докладна записка с Вх.№08-00-131/15.09.2016г. от НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ – Директор на дирекция „УТ и ИП“ относно кандидатстване с проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО, поземлен имот №282, община Суворово.
  7. Докладна записка с Вх.№08-00-148/13.09.2018г. от ГАВРАИЛ ВАНИЛИНОВ ГАВРАИЛОВ – Директор на дирекция ,,ФБ‘‘ относно корекция на общинския бюджет за 2018г. във връзка с постъпила молба за допълнително субсидиране на ФК „Напредък“ гр.Суворово.
  8. Докладна записка с Вх.№08-01-78/14.09.2018г. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата