Покана за заседание на Общински съвет на 31.05.2018г.

Публикувано на: 22.05.2018   Последна редакция: 22.05.2018

  

 

            до

 

…………………..................................................

 

…………………………………..........................

 

гр./с/………………………........

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1, във връзка с чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СВИКВА

 

VI-то редовно заседание за 2018г. /41-во за мандат 2015-2019г./ на Общински съвет Суворово, което ще се проведе на 31.05.2018 година /четвъртък/ от 14.00 часав Заседателната зала на Община Суворово   при следния

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Докладна записка с Вх.№ 08-00-91/21.05.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно Информация заОбщинското здравеопазване в общината, училищата и детската градина, сграден фонд и материална база.
  2. Докладна записка с Вх.№ 08-00-90/18.05.2018г. от ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ –Председател Общински съвет относно Информация за Обхват и насоченост на програмите за временна и трудова заетост в община Суворово.
  3. Докладна записка с Вх.№08-00-78/26.04.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно закупуване на 220 кв.м. идеални части от УПИ X-255, кв.22, с площ 1500кв.м. по плана на с.Изгрев.
  4. Докладна записка с Вх.№08-00-79/26.04.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно закупуване на УПИXII, кв.22 с площ 780кв.м. по плана на с.Изгрев.
  5. Докладна записка с Вх.№08-00-81/03.05.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно закупуване на УПИXV за промишлен терен, кв.1 с площ 1200кв.м. по плана на гр.Суворово .
  6. Докладна записка с Вх.№08-00-82/03.05.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно закупуване на УПИ XV, кв.7 с площ 740 кв.м. по плана на гр.Суворово.
  7. Докладна записка с Вх.№08-00-83/03.05.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно  закупуване на УПИ XVI, кв.7 с площ 700 кв.м. по плана на гр.Суворово.
  8. Докладна записка с Вх.№08-00-78/26.04.2018г. от ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ РАЙЧЕВ – Директор на дирекция ,,ОС и П‘‘ относно отдаване под наем на 10кв.м. от трoтоарната ивица пред жилищна сграда в УПИLX-166, кв.32 по ПРЗ на гр.Суворово за разполагане на преместваем обект.
  9. Докладна записка с Вх.№08-01-39/21.05.2018г. ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ – Председател на Общински съвет Суворово относно определяне на размера и разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Суворово.
  10. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет

 
Към началото на страницата